Iskani izraz: "Court of Justice of the European Union"

Prevod iz Evroterma:
 • Sodišče Evropske unije
 • Evropsko sodišče
 • Sodišče Evropskih skupnosti
 • SES
 • Glejte tudi:   Gigafida        
  Nova beseda        
  Linguee        
  Glosbe        
  My Memory        
  EUR+Lex        
  2lingual        

  Število zadetkov: 85

  1. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  (a) subject to the provisions of the Constitution relating, on the one hand, to the rules on the liability of officials and other servants towards the Union and, on the other hand, to the jurisdiction of the Court of Justice of the European Union in disputes between the Union and its officials and other servants, be immune from legal proceedings in respect of acts performed by them in their official capacity, including their words spoken or written. a) uživajo, ob upoštevanju določb Ustave, ki se nanašajo na odgovornost uradnikov in drugih uslužbencev do Unije, in ob upoštevanju pristojnosti Sodišča v sporih med Unijo in njenimi uradniki in drugimi uslužbenci, imuniteto pred sodnimi postopki za dejanja, storjena pri opravljanju uradnih dolžnosti, vključno z izgovorjenimi ali zapisanimi besedami.

  2. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  (a) the salaries, allowances and pensions of the President of the European Council, the President of the Commission, the Union Minister for Foreign Affairs, the members of the Commission, the Presidents, members and Registrars of the Court of Justice of the European Union, and the Secretary-General of the Council; a) plače, nadomestila in pokojnine predsednika Evropskega sveta, predsednika Komisije, ministra za zunanje zadeve Unije, članov Evropske komisije, predsednikov, članov in sodnih tajnikov Sodišča Evropske unije ter generalnega sekretarja Sveta;

  3. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  (d) to define the respective functions of the Commission and of the Court of Justice of the European Union in applying the provisions laid down in this paragraph; d) opredelitev nalog Komisije in Sodišča Evropske unije pri uporabi določb iz tega odstavka;

  4. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  (e) In the third indent of Article 7(1), the phrase "Court of Justice of the European Communities or of the Court of First Instance" shall be replaced by "Court of Justice of the European Union". e) v tretji alinei člena 7(1) se besede »Sodišča Evropskih skupnosti ali Sodišča prve stopnje« nadomestijo z besedami »Sodišča Evropske unije«;

  5. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  A Member State which considers that another Member State has failed to fulfil an obligation under the Constitution may bring the matter before the Court of Justice of the European Union. Država članica, ki meni, da druga država članica ni izpolnila katere od obveznosti iz Ustave, lahko pred Sodiščem Evropske unije vloži tožbo.

  6. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  A decision of the European Central Bank to bring an action before the Court of Justice of the European Union shall be taken by the Governing Council. (5) Odločitev Evropske centralne banke o vložitvi tožbe pri Sodišču Evropske unije sprejme Svet Evropske centralne banke.

  7. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Actions brought before the Court of Justice of the European Union shall not have suspensory effect. (1) Tožbe, vložene pri Sodišču Evropske unije, nimajo odložilnega učinka.

  8. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Any citizen of the Union and any natural or legal person residing or having its registered office in a Member State has the right to refer to the European Ombudsman cases of maladministration in the activities of the institutions, bodies, offices or agencies of the Union, with the exception of the Court of Justice of the European Union acting in its judicial role. Vsak državljan Unije in vsaka fizična ali pravna oseba s prebivališčem ali statutarnim sedežem v eni od držav članic ima pravico, da se obrne na evropskega varuha človekovih pravic glede nepravilnosti pri delovanju institucij, organov, uradov ali agencij Unije, razen glede Sodišča Evropske unije pri opravljanju njegove sodne funkcije.

  9. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Articles 11 to 14 and Article 17 of the Protocol on the privileges and immunities of the Union shall apply to the Judges, Advocates-General, Registrars and Assistant Rapporteurs of the Court of Justice of the European Union, without prejudice to the provisions relating to immunity from legal proceedings of Judges which are set out in the first, second and third paragraphs of this Article. Za sodnike, generalne pravobranilce, sodnega tajnika in pomočnike sodnika poročevalca Sodišča Evropske unije se uporabljajo 12. do 15. člen in 18. člen Protokola o privilegijih in imunitetah Unije, ne glede na določbe glede imunitete sodnikov pred sodnimi postopki iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.

  10. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Articles 11 to 14 and Article 17 shall apply to the Judges, the Advocates-General, the Registrars and the Assistant Rapporteurs of the Court of Justice of the European Union, without prejudice to the provisions of Article 3 of the Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Union concerning immunity from legal proceedings of Judges and Advocates-General. do 14. člen in 17. člen tega protokola se uporabljajo za sodnike, generalne pravobranilce, sodne tajnike in pomožne poročevalce Sodišča Evropske unije, ne glede na določbe 3. člena Protokola o statutu Sodišča Evropske unije, ki se nanaša na imuniteto sodnikov in generalnih pravobranilcev pred sodnimi postopki.

  11. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  By way of derogation from the procedure laid down in Articles III-360 and III-361, the Commission and any Member State may bring the matter directly before the Court of Justice of the European Union if it considers that another Member State is making improper use of the powers provided for in this Article. (9) Ne glede na postopek, določen v III-360. in III-361. členu Ustave, lahko Komisija ali katera koli država članica predloži zadevo neposredno Sodišču Evropske unije, če meni, da druga država članica zlorablja pooblastila iz tega člena.

  12. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  DESIRING to lay down the Statute of the Court of Justice of the European Union provided for in Article III-381 of the Constitution, Z ŽELJO določiti statut Sodišča Evropske unije, predviden v III-381. členu Ustave

  13. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Decisions given by the General Court under this paragraph may exceptionally be subject to review by the Court of Justice, under the conditions and within the limits laid down by the Statute of the Court of Justice of the European Union, where there is a serious risk of the unity or consistency of Union law being affected. Sodišče lahko izjemoma preverja odločbe Sodišča splošne pristojnosti, sprejete na podlagi tega odstavka, pod pogoji in v mejah, določenih v statutu Sodišča Evropske unije, če obstaja resna nevarnost, da bosta prizadeti enotnost ali doslednost prava Unije.

  14. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Disputes between the Bank on the one hand, and its creditors, debtors or any other person on the other, shall be decided by the competent national courts, save where jurisdiction has been conferred on the Court of Justice of the European Union. (1) Spore med banko na eni strani in njenimi upniki, dolžniki in drugimi osebami na drugi strani rešujejo pristojna nacionalna sodišča, razen kadar je bila pristojnost prenesena na Sodišče Evropske unije.

  15. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Disputes between the European Central Bank, on the one hand, and its creditors, debtors or any other person, on the other, shall be decided by the competent national courts, save where jurisdiction has been conferred upon the Court of Justice of the European Union. (2) Spore med Evropsko centralno banko na eni strani in njenimi upniki, dolžniki ali drugimi osebami na drugi rešujejo pristojna nacionalna sodišča, razen kadar je bila pristojnost prenesena na Sodišče Evropske unije.

  16. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Enforcement may be suspended only by a decision of the Court of Justice of the European Union. Izvršba se lahko odloži le z odločbo Sodišča Evropske unije.

  17. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  European laws and regulations of the Council may give the Court of Justice of the European Union unlimited jurisdiction with regard to the penalties provided for in them. Z evropskimi zakoni in uredbami Sveta se lahko Sodišču Evropske unije podeli pooblastilo za odločanje glede kazni, predvidenih v teh predpisih.

  18. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Every three years there shall be a partial replacement of the Judges and Advocates-General, in accordance with the conditions laid down in the Statute of the Court of Justice of the European Union. Vsaka tri leta se izvede delna zamenjava sodnikov in generalnih pravobranilcev v skladu s pogoji, določenimi v statutu Sodišča Evropske unije.

  19. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  For the purposes of paragraph 1, the Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction in actions brought by a Member State, the European Parliament, the Council or the Commission on grounds of lack of competence, infringement of an essential procedural requirement, infringement of the Constitution or of any rule of law relating to its application, or misuse of powers. (2) Za namene prejšnjega odstavka je Sodišče Evropske unije pristojno za odločanje o tožbah, ki jih vloži država članica, Evropski parlament, Svet ali Komisija zaradi nepristojnosti, bistvene kršitve postopka, kršitve Ustave ali katerega koli pravnega pravila, ki se nanaša na njeno uporabo, ali zaradi zlorabe pooblastil.

  20. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  If the Commission considers that the Member State concerned has not taken the necessary measures to comply with the judgment referred to in paragraph 1, it may bring the case before the Court of Justice of the European Union after giving that State the opportunity to submit its observations. (2) Če Komisija meni, da zadevna država članica ni sprejela potrebnih ukrepov za izvršitev sodbe Sodišča Evropske unije iz prejšnjega odstavka, lahko pred Sodiščem vloži tožbo, potem ko je tej državi dala možnost za predložitev stališče.

  21. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  If the Court of Justice of the European Union finds that a Member State has failed to fulfil an obligation under the Constitution, that State shall be required to take the necessary measures to comply with the judgment of the Court. (1) Če Sodišče Evropske unije ugotovi, da katera od držav članic ni izpolnila katere od obveznosti iz Ustave, ta država sprejme ukrepe, potrebne za izvršitev sodbe Sodišča.

  22. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  If the Member State concerned does not comply with this European decision within the prescribed time, the Commission or any other interested Member State may, in derogation from Articles III-360 and III-361, refer the matter to the Court of Justice of the European Union directly. Če zadevna država članica ne upošteva tega evropskega sklepa v predpisanem roku, lahko Komisija ali katera koli zainteresirana država članica, ne glede na III-360. in III-361. člen Ustave, zadevo predloži neposredno Sodišču Evropske unije.

  23. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  If the State concerned does not comply with the opinion within the period laid down by the Commission, the latter may bring the matter before the Court of Justice of the European Union. Če zadevna država ne ravna v skladu z mnenjem v roku, ki ga določi Komisija, lahko slednja pred Sodiščem Evropske unije vloži tožbo.

  24. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  If the action is well founded, the Court of Justice of the European Union shall declare the act concerned to be void. Če je tožba utemeljena, Sodišče Evropske unije razglasi zadevni akt za ničnega.

  25. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  If the national central bank concerned does not comply with the opinion within the period laid down by the European Central Bank, the latter may bring the matter before the Court of Justice of the European Union. Če zadevna nacionalna centralna banka ne ravna v skladu z mnenjem v roku, ki ga določi Evropska centralna banka, lahko slednja zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

  26. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  In accordance with Articles I-10(2)(d) and I-49, he or she shall be empowered to receive complaints from any citizen of the Union or any natural or legal person residing or having its registered office in a Member State concerning instances of maladministration in the activities of the Union's institutions, bodies, offices or agencies, with the exception of the Court of Justice of the European Union acting in its judicial role. V skladu s točko d) drugega odstavka I-10. člena in v skladu z I-49. členom Ustave, je pooblaščen za sprejemanje pritožb državljanov Unije ali fizičnih ali pravnih oseb s prebivališčem ali statutarnim sedežem v eni od držav članic zoper nepravilnosti pri delovanju institucij, organov, uradov ali agencij Unije, razen Sodišča Evropske unije pri opravljanju njegove sodne funkcije.

  27. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  In consequence of Article 1 and subject to Articles 3, 4 and 6, none of the provisions of Section 2 or Section 3 of Chapter IV of Title III of Part III of the Constitution or of Article III-260 of the Constitution, insofar as that Article relates to the areas covered by those Sections, or of Article III-263 or Article III-275(2)(a) of the Constitution, no measure adopted pursuant to those Sections or Articles, no provision of any international agreement concluded by the Union pursuant to those Sections or Articles, and no decision of the Court of Justice of the European Union interpreting any such provision or measure shall be binding upon or applicable in the United Kingdom or Ireland; and no such provision, measure or decision shall in any way affect the competences, rights and obligations of those States; and no such provision, measure or decision shall in any way affect the Community or Union acquis nor form part of Union law as they apply to the United Kingdom or Ireland. Na podlagi prejšnjega člena in ob upoštevanju 3., 4. in 6. člena tega protokola za Združeno kraljestvo ali Irsko niso zavezujoče niti se za njiju ne uporabljajo določbe 2. ali 3. oddelka IV. poglavja III. naslova III. dela Ustave ali III-260. člena Ustave, kolikor se ta člen nanaša na področja iz teh oddelkov, ali III-263. člena ali točke a) drugega odstavka III-275. člena Ustave, ukrepi, sprejeti na podlagi teh oddelkov ali členov, pa tudi nobena določba katerega koli mednarodnega sporazuma, ki ga je Unija sklenila na podlagi teh oddelkov ali členov, niti odločbe Sodišča Evropske unije glede razlage takih določb ali ukrepov. Te določbe, ukrepi ali odločbe v ničemer ne vplivajo na pristojnosti, pravice in obveznosti teh držav. Te določbe, ukrepi ali odločbe, kolikor se uporabljajo za Združeno kraljestvo ali Irsko, v ničemer ne vplivajo na pravni red Skupnosti ali pravni red Unije, niti niso sestavni del prava Unije.

  28. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  In exercising its powers regarding the provisions of Sections 4 and 5 of Chapter IV of Title III relating to the area of freedom, security and justice, the Court of Justice of the European Union shall have no jurisdiction to review the validity or proportionality of operations carried out by the police or other law-enforcement services of a Member State or the exercise of the responsibilities incumbent upon Member States with regard to the maintenance of law and order and the safeguarding of internal security. Pri izvajanju pristojnosti glede določb 4. in 5. oddelka IV. poglavja III. naslova tega dela glede območja svobode, varnosti in pravice, Sodišče Evropske unije ni pristojno za preverjanje veljavnosti ali sorazmernosti ukrepov policije ali drugih organov kazenskega pregona države članice ali za odločanje o izpolnjevanju obveznosti držav članic glede vzdrževanja javnega reda in miru ter varovanja notranje varnosti.

  29. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  In the EAEC Treaty the term "Court of Justice" shall be replaced by "Court of Justice of the European Union". (6) V Pogodbi o ESAE se poimenovanje »Sodišče« nadomesti s poimenovanjem »Sodišče Evropske unije«.

  30. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  In the EAEC Treaty the term "decision" shall be replaced by "European decision" save in Articles 18, 20 and 23 and the first paragraph of Article 53 and in cases where a decision is taken by the Court of Justice of the European Union. (5) V Pogodbi o ESAE se beseda »odločba« nadomesti z besedama »evropski sklep«, razen v členih 18, 20 in 23 ter prvem odstavku člena 53 ter v primerih, ko odločbo sprejme Sodišče Evropske unije.

  31. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  In this connection, the Conference notes the existence of a regular dialogue between the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights; such dialogue could be reinforced when the Union accedes to that Convention. S tem v zvezi Konferenca ugotavlja, da obstaja redni dialog med Sodiščem Evropske unije in Evropskim sodiščem za človekove pravice; ta dialog se lahko okrepi s pristopom Evropske unije k tej Konvenciji.

  32. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  In this connection, the powers of the Governing Council of the European Central Bank in respect of national central banks shall be the same as those conferred upon the Commission in respect of Member States by Article III-360. If the Court of Justice of the European Union finds that a national central bank has failed to fulfil an obligation under the Constitution, that bank shall be required to take the necessary measures to comply with the judgment of the Court. V tej zvezi so pooblastila Sveta Evropske centralne banke nasproti nacionalnim centralnim bankam enaka pooblastilom, ki jih ima Komisija nasproti državam članicam v skladu s III-360. členom Ustave. Če Sodišče Evropske unije ugotovi, da neka nacionalna centralna banka ni izpolnila katere od obveznosti iz Ustave, ta banka sprejme potrebne ukrepe za izpolnitev sodbe Sodišča.

  33. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  It shall be the duty of the Advocate-General, acting with complete impartiality and independence, to make, in open court, reasoned submissions on cases which, in accordance with the Statute of the Court of Justice of the European ­Union, require his or her involvement. Dolžnost generalnega pravobranilca je, da popolnoma nepristransko in neodvisno javno predstavi obrazložene sklepne predloge o zadevah, pri katerih je v skladu s statutom Sodišča Evropske unije zahtevano njegovo sodelovanje.

  34. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  It shall oversee the application of Union law under the control of the Court of Justice of the European Union. Nadzira uporabo prava Unije pod nadzorom Sodišča Evropske unije.

  35. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  None of the provisions of Chapter IV of Title III of Part III of the Constitution, no measure adopted pursuant to that Chapter, no provision of any international agreement concluded by the Union pursuant to that Chapter, and no decision of the Court of Justice of the European Union interpreting any such provision or measure shall be binding upon or applicable in Denmark; and no such provision, measure or decision shall in any way affect the competences, rights and obligations of Denmark; and no such provision, measure or decision shall in any way affect the Community or Union acquis nor form part of Union law as they apply to Denmark. Določbe IV. poglavja III. naslova III. dela Ustave, ukrepi, sprejeti v skladu s tem poglavjem, določbe mednarodnih sporazumov, ki jih je Unija sklenila na podlagi tega poglavja, pa tudi odločbe Sodišča Evropske unije glede razlage takih določb ali ukrepov za Dansko niso zavezujoči niti se v njej ne uporabljajo; te določbe, ukrepi ali odločbe v ničemer ne vplivajo na pristojnosti, pravice in obveznosti Danske. Te določbe, ukrepi ali odločbe, kolikor se uporabljajo za Dansko, v ničemer ne vplivajo na pravni red Skupnosti in Unije niti niso sestavni del prava Unije.

  36. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Notwithstanding the expiry of the period laid down in Article III-365(6), any party may, in proceedings in which an act of general application adopted by an institution, body, office or agency of the Union is at issue, plead the grounds specified in Article III-365(2) in order to invoke before the Court of Justice of the European Union the inapplicability of that act. Ne glede na iztek roka iz šestega odstavka III-365. člena Ustave lahko vsaka stranka v sporu, v katerem gre za pravni akt, ki se splošno uporablja in ga je sprejela institucija, organ, urad ali agencija Unije, pred Sodiščem Evropske unije uveljavlja, da se ta akt iz razlogov, navedenih v drugem odstavku III-365. člena Ustave, ne uporablja.

  37. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  PROTOCOL ON THE STATUTE OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION PROTOKOL O STATUTU SODIŠČA EVROPSKE UNIJE

  38. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Union Protokol o statutu Sodišča Evropske unije

  39. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Pursuant to Article 1 and subject to Articles 3, 4 and 6, none of the provisions in Chapter IV of Title III of Part III of the Constitution, no measure adopted pursuant to that Chapter, no provision of any international agreements concluded by the Union pursuant to that Chapter, no decision of the Court of Justice of the European Union interpreting any such provision or measure shall be binding upon or applicable in Denmark; and no such provision, measure or decision shall in any way affect the competences, rights and obligations of Denmark; and no such provision, measure or decision shall in any way affect the Community or Union acquis nor form part of Union law as they apply to Denmark. Na podlagi 1. člena in ob upoštevanju 3., 4. in 6. člen te priloge, za Dansko niso zavezujoče niti se zanjo ne uporabljajo določbe in ukrepi, sprejeti na podlagi IV. poglavja III. naslova III. dela Ustave, določbe mednarodnih sporazumov, ki jih je Unija sklenila na podlagi navedenega poglavja, pa tudi odločbe Sodišča Evropske unije glede razlage takih določb ali ukrepov. Te določbe, ukrepi ali odločbe v ničemer ne vplivajo na pristojnosti, pravice in obveznosti Danske; prav tako te določbe, ukrepi ali odločbe, kolikor se uporabljajo za Dansko, v ničemer ne vplivajo na pravni red Skupnosti in Unije niti niso sestavni del prava Unije.

  40. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Save where jurisdiction is conferred on the Court of Justice of the European Union by the Constitution, disputes to which the Union is a party shall not on that ground be excluded from the jurisdiction of the courts or tribunals of the Member States. (1) Spori, v katerih je ena od strank Unija, niso izvzeti iz pristojnosti sodišč držav članic, razen če je bila pristojnost z Ustavo dodeljena Sodišču Evropske unije.

  41. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Should the European Parliament, the European Council, the Council, the Commission or the European Central Bank, in infringement of the Constitution, fail to act, the Member States and the other institutions of the Union may bring an action before the Court of Justice of the European Union to have the infringement established. Če Evropski parlament, Evropski svet, Svet, Komisija ali Evropska centralna banka z opustitvijo ukrepanja krši Ustavo, lahko države članice in druge institucije Unije vložijo pri Sodišču Evropske unije tožbo za ugotovitev kršitve.

  42. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Council shall adopt unanimously a European regulation laying down the rules governing the languages of the Union's institutions, without prejudice to the Statute of the Court of Justice of the European Union. Svet soglasno sprejme evropsko uredbo, ki določa ureditev glede jezikov v institucijah Unije, ne da bi vplival na statut Sodišča Evropske unije.

  43. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Court of Justice of the European Union Sodišče Evropske unije

  44. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Court of Justice of the European Union may in any cases before it prescribe any necessary interim measures. (2) Sodišče Evropske unije lahko v vseh pri njem vloženih zadevah sprejme potrebne začasne odredbe.

  45. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Court of Justice of the European Union shall be constituted and shall function in accordance with the Constitution, with the Treaty establishing the European Atomic Energy Community (EAEC Treaty) and with this Statute. Sodišče Evropske unije se ustanovi in deluje v skladu z Ustavo, Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Pogodba ESAE) in tem statutom.

  46. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Court of Justice of the European Union shall have its seat in Luxembourg. (4) Sodišče Evropske unije ima sedež v Luxembourgu.

  47. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction in actions on grounds of infringement of the principle of subsidiarity by a European legislative act, brought in accordance with the rules laid down in Article III-365 of the Constitution by Member States, or notified by them in accordance with their legal order on behalf of their national Parliament or a chamber of it. Sodišče Evropske unije je pristojno za odločanje o tožbah zaradi kršitve načela subsidiarnosti z evropskim zakonodajnim aktom, ki jih vloži država članica v skladu s pravili iz III-365. člena Ustave ali ki jo država članica posreduje v skladu s svojim pravnim redom v imenu svojega nacionalnega parlamenta ali enega od njegovih domov.

  48. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction in any dispute between the European Central Bank and its servants within the limits and under the conditions laid down in the conditions of employment. (2) Sodišče Evropske unije je pristojno za reševanje vseh sporov med Evropsko centralno banko in njenimi uslužbenci v mejah in pod pogoji, ki so določeni v pogojih za zaposlitev.

  49. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction in any dispute between the Union and its servants within the limits and under the conditions laid down in the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of other servants of the Union. Sodišče Evropske unije je v mejah in pod pogoji, ki so določeni v kadrovskih predpisih za uradnike ali v pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Unije, pristojno za vse spore med Unijo in njenimi uslužbenci.

  50. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction in disputes concerning the fulfilment by a national central bank of obligations under the Constitution and this Statute. (6) Sodišče Evropske unije je pristojno za reševanje sporov glede izpolnjevanja obveznosti, ki jih nacionalnim centralnim bankam nalagata Ustava in ta statut.

  51. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction in disputes relating to compensation for damage provided for in the second and third paragraphs of Article III-431. Sodišče Evropske unije je pristojno v sporih glede povračila škode, ki ga predvidevata drugi in tretji odstavek III-431. člena Ustave.

  52. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction to give judgment pursuant to any arbitration clause contained in a contract concluded by or on behalf of the European Central Bank, whether that contract be governed by public or private law. (4) Sodišče Evropske unije je pristojno za izrekanje sodb na podlagi arbitražne klavzule v pogodbah, ki jih sklene Evropska centralna banka ali ki so sklenjene v njenem imenu, ne glede na to, ali jih ureja javno ali zasebno pravo.

  53. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction to give judgment pursuant to any arbitration clause contained in a contract concluded by or on behalf of the Union, whether that contract be governed by public or private law. Sodišče Evropske unije je pristojno za odločanje v sporih na podlagi arbitražne klavzule v pogodbah javnega ali zasebnega prava, ki jih sklene Unija, ali ki so sklenjene v njenem imenu.

  54. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction to give preliminary rulings concerning: Sodišče Evropske unije je pristojno za predhodno odločanje o vprašanjih glede:

  55. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction under the conditions laid down in paragraphs 1 and 2 in actions brought by the Court of Auditors, by the European Central Bank and by the Committee of the Regions for the purpose of protecting their prerogatives. (3) Sodišče Evropske unije je pod pogoji iz prvega in drugega odstavka tega člena pristojno za tožbe, ki jih zaradi varovanja svojih pravic vložijo Računsko sodišče, Evropska centralna banka in Odbor regij.

  56. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Court of Justice of the European Union shall in accordance with Part III: (3) Sodišče Evropske unije v skladu z določbami III. dela Ustave:

  57. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Court of Justice of the European Union shall include the Court of Justice, the General Court and specialised courts. (1) Sodišče Evropske unije sestavljajo Sodišče, Sodišče splošne pristojnosti in specializirana sodišča.

  58. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Court of Justice of the European Union shall not have jurisdiction with respect to Articles I-40 and I-41 and the provisions of Chapter II of Title V concerning the common foreign and security policy and Article III-293 insofar as it concerns the common foreign and security policy. Sodišče Evropske unije ni pristojno glede I-40. in I-41. člena, določb II. poglavja V. naslova tega dela o skupni zunanji in varnostni politiki, in III-293. člena Ustave, kolikor zadeva skupno zunanjo in varnostno politiko.

  59. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Court of Justice of the European Union shall review the legality of European laws and framework laws, of acts of the Council, of the Commission and of the European Central Bank, other than recommendations and opinions, and of acts of the European Parliament and of the European Council intended to produce legal effects vis-a-vis third parties. (1) Sodišče Evropske unije nadzira zakonitost evropskih zakonov in okvirnih zakonov, aktov Sveta, Komisije in Evropske centralne banke razen priporočil in mnenj, pa tudi zakonitost aktov Evropskega parlamenta in Evropskega sveta s pravnim učinkom do tretjih oseb.

  60. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Court of Justice of the European Union shall, within the limits hereinafter laid down, have jurisdiction in disputes concerning: Sodišče Evropske unije je v mejah, določenih v nadaljevanju Ustave, pristojno v sporih glede:

  61. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Court of Justice of the European Union shall, within the limits hereinafter laid down, hear disputes concerning measures adopted by organs of a body incorporated under Union law. (5) Sodišče Evropske unije v mejah, določenih naknadno, odloča v sporih glede ukrepov, ki jih sprejemajo organi telesa za katerega se uporablja pravo Unije.

  62. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Court of Justice of the European Union, the European Central Bank and the European Investment Bank shall be subject to the provisions of Article I-50(3) and to this Article only when exercising their administrative tasks. Sodišče Evropske unije, Evropska centralna banka in Evropska investicijska banka upoštevajo tretji odstavek I-50. člena Ustave ter ta člen le pri izvajanju svojih upravnih nalog.

  63. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Court of Justice of the European Union. Sodišče Evropske unije.

  64. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Court of Justice shall sit in chambers, as a Grand Chamber or as a full Court, in accordance with the Statute of the Court of Justice of the European Union. Sodišče zaseda v senatih, v velikem senatu ali na občni seji, v skladu s statutom Sodišča Evropske unije.

  65. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The General Court shall have jurisdiction to hear and determine at first instance actions or proceedings referred to in Articles III-365, III-367, III-370, III-372 and III-374, with the exception of those assigned to a specialised court set up under Article III-359 and those reserved in the Statute of the Court of Justice of the European Union for the Court of Justice. (1) Sodišče splošne pristojnosti je pristojno za obravnavanje in odločanje na prvi stopnji o tožbah ali postopkih iz III-365., III-367., III-370., III-372. in III-374. člena Ustave, razen o tistih, ki so dodeljeni specializiranemu sodišču ustanovljenemu po III-359. členu Ustave, in tistih, ki so v statutu Sodišča Evropske unije pridržani Sodišču.

  66. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The General Court shall have jurisdiction to hear and determine questions referred for a preliminary ruling under Article III-369, in specific areas laid down by the Statute of the Court of Justice of the European Union. (3) Sodišče splošne pristojnosti je pristojno za obravnavanje in odločanje o vprašanjih, predloženih v predhodno odločanje v skladu s III-369. členom Ustave, na posebnih področjih, določenih s statutom Sodišča Evropske unije.

  67. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Statute of the Court of Justice of the European Union shall be laid down in a Protocol. Statut Sodišča Evropske unije je določen v protokolu.

  68. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The acts or omissions of the European Central Bank shall be open to review or interpretation by the Court of Justice of the European Union in the cases and under the conditions laid down in the Constitution. (1) Sodišče Evropske unije preverja ali razlaga dejanja ali opustitve dejanj Evropske centralne banke v primerih in pod pogoji, določenimi z Ustavo.

  69. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The expenditure of the European Parliament, the European Council and the Council, the Commission, and the Court of Justice of the European Union shall be set out in separate sections of the budget, without prejudice to special arrangements for certain common items of expenditure. Odhodki Evropskega parlamenta, Evropskega sveta in Sveta, Komisije, in Sodišča Evropske unije se ne glede na posebno ureditev, ki velja za nekatere skupne odhodkovne postavke, prikažejo v ločenih rubrikah proračuna.

  70. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The inclusion of this precedent in the Charter has not been intended to change the system of judicial review laid down by the Treaties, and particularly the rules relating to admissibility for direct actions before the Court of Justice of the European Union. Vključitev te sodne prakse v Listino ni bila namenjena spremembi sistema sodnega nadzora, določenega v pogodbah, zlasti ne pravil o dopustnosti neposrednih tožb pred Sodiščem Evropske unije.

  71. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The institution, body, office or agency whose act has been declared void, or whose failure to act has been declared contrary to the Constitution, shall be required to take the necessary measures to comply with the judgment of the Court of Justice of the European Union. Institucija, organ, urad ali agencija, katerih akt je bil razglašen za ničnega ali ki so z opustitvijo ukrepanja kršile Ustavo, sprejmejo ukrepe, potrebne za izpolnitev sodbe Sodišča Evropske unije.

  72. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The judgments of the Court of Justice of the European Union shall be enforceable under the conditions laid down in Article III-401. Sodbe Sodišča Evropske unije so izvršljive v skladu s pogoji iz III-401. člena Ustave.

  73. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The meaning and the scope of the guaranteed rights are determined not only by the text of those instruments, but also by the case law of the European Court of Human Rights and by the Court of Justice of the European Union. Vsebina in obseg zagotovljenih pravic nista določena le z besedilom navedenih aktov, temveč tudi s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije.

  74. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The number of Judges of the General Court shall be determined by the Statute of the Court of Justice of the European Union. Število sodnikov Sodišča splošne pristojnosti je določeno v statutu Sodišča Evropske unije.

  75. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The order for its enforcement shall be appended to the decision, without other formality than verification of the authenticity of the decision, by the national authority which the government of each Member State shall designate for this purpose and shall make known to the Commission and the Court of Justice of the European Union. Nacionalni organ, ki ga v ta namen določi vlada vsake od držav članic ter o tem obvesti Komisijo in Sodišče Evropske unije, priloži potrdilo o izvršljivosti, pri čemer ni potrebna nobena druga formalnost razen overovitve verodostojnosti odločbe.

  76. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The rules governing the language arrangements applicable at the Court of Justice of the European Union shall be laid down by a European regulation of the Council acting unanimously. Pravila, ki urejajo vprašanje jezikov na Sodišču Evropske unije, se določijo z evropsko uredbo, ki jo sprejme Svet soglasno.

  77. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  There is also a system of legal assistance for cases before the Court of Justice of the European Union. Obstaja tudi sistem pravne pomoči za zadeve, ki so na Sodišču Evropske unije.

  78. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  This Charter reaffirms, with due regard for the powers and tasks of the Union and the principle of subsidiarity, the rights as they result, in particular, from the constitutional traditions and international obligations common to the Member States, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Social Charters adopted by the Union and by the Council of Europe and the case law of the Court of Justice of the European Union and of the European Court of Human Rights. Ta listina ob upoštevanju pristojnosti in nalog Unije ter načela subsidiarnosti potrjuje pravice, kot izhajajo zlasti iz skupnih ustavnih tradicij in mednarodnih obveznosti držav članic, Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, socialnih listin, ki sta jih sprejela Unija in Svet Evrope, ter sodne prakse Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice.

  79. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  This means in particular that the legislator, in laying down limitations to those rights, must comply with the same standards as are fixed by the detailed limitation arrangements laid down in the ECHR, which are thus made applicable for the rights covered by this paragraph, without thereby adversely affecting the autonomy of Union law and of that of the Court of Justice of the European Union. To zlasti pomeni, da mora zakonodajalec pri določanju omejitev navedenih pravic upoštevati enaka merila, določena s podrobno ureditvijo o omejitvah, podano v EKČP, ki tako postanejo veljavna za pravice, zajete v tem odstavku, ne da bi to škodilo avtonomiji prava Unije in Sodišča Evropske unije.

  80. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Unless the European law establishing the specialised court provides otherwise, the provisions of the Constitution relating to the Court of Justice of the European Union and the provisions of the Statute of the Court of Justice of the European Union shall apply to the specialised courts. (6) Če evropski zakon o ustanovitvi specializiranega sodišča ne določa drugače, se za specializirana sodišča uporabljajo določbe Ustave, ki se nanašajo na Sodišče Evropske unije, in določbe statuta Sodišča Evropske unije.

  81. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  WHEREAS the Court of Justice of the European Union has jurisdiction to ensure that in the interpretation and application of Article I-9(1) and (3) of the Constitution the law is observed by the Union; KER je Sodišče Evropske unije pristojno za zagotovitev tega, da Unija pri razlagi in uporabi prvega in tretjega odstavka I-9. člena Ustave upošteva pravo;

  82. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  When the Commission brings a case before the Court of Justice of the European Union pursuant to Article III-360 on the grounds that the Member State concerned has failed to fulfil its obligation to notify measures transposing a European framework law, it may, when it deems appropriate, specify the amount of the lump sum or penalty payment to be paid by the Member State concerned which it considers appropriate in the circumstances. (3) Če Komisija pred Sodiščem Evropske unije vloži tožbo v skladu s III-360. členom Ustave, ker zadevna država članica ni izpolnila obveznosti o uradnem obvestilu glede ukrepov o prenosu evropskega okvirnega zakona, lahko, kadar meni, da je ustrezno, naloži plačilo pavšalnega zneska ali denarne kazni, ki jo šteje za ustrezno v danih okoliščinah in katero naj zadevna država članica plača.

  83. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Without prejudice to the other provisions of the Constitution, a European law may confer on the Court of Justice of the European Union, to the extent that it shall determine, jurisdiction in disputes relating to the application of acts adopted on the basis of the Constitution which create European intellectual property rights. Ne glede na druge določbe Ustave, se lahko v obsegu, določenem z evropskim zakonom, Sodišču Evropske unije dodeli pristojnost za odločanje v sporih, ki se nanašajo na uporabo aktov, sprejetih na podlagi Ustave, ki ustvarjajo evropske pravice intelektualne lastnine.

  84. Ureditev RS Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2010-109
  In the event of failure to settle a dispute amicably, the dispute shall be referred, at the request of the Agency or the Government, to the Court of Justice of the European Union after having given the other party two months' notice in advance of its intention of referring the matter to the said Court of Justice. Če na tak način spora ni mogoče rešiti, se ta na zahtevo agencije ali vlade predloži Sodišču Evropske unije, potem ko se o tej nameri druga pogodbenica obvesti dva meseca vnaprej.

  85. Znanost in kultura Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2011-46
  (4) If the time limits specified in the foregoing paragraph are not observed and no other arrangement is made, each party to the dispute may request the President of the Court of Justice of the European Union or, if appropriate, of the International Court of Justice to make the necessary appointments. (4) Če se ne upoštevajo časovni roki, določeni v prejšnjem odstavku, in ni drugačnega dogovora, vsaka stranka v sporu lahko zaprosi predsednika Sodišča Evropske unije, ali, če je to primerno, Meddržavnega sodišča, da izvede potrebna imenovanja.


  Čas iskanja: 0.2 sekund