Iskani izraz: "human rights ombudsman"

Prevod iz Evroterma:
 • varuh človekovih pravic
 • VČP
 • Glejte tudi:   Gigafida        
  Nova beseda        
  Linguee        
  Glosbe        
  My Memory        
  EUR+Lex        
  2lingual        

  Število zadetkov: 10

  1. Gospodarstvo Objava ID: Ur. l. RS, št. 25, 7. 5. 2004
  In the area of consumer rights protection, the Human Rights Ombudsman shall also carry out given tasks in regard to state bodies, local self-government bodies and public authorities. Na področju varstva pravic potrošnikov opravlja svoje naloge v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil tudi varuh človekovih pravic.

  2. Drugo Finalizirano ID: Trans
  But there is a catch there. Even when appointing the human rights ombudsman, the political engineering was at work. The law prescribes that the proposed candidate must receive two thirds of all votes in parliament. A prav tu je kavelj: že pri izbiri varuha človekovih pravic je začela delovati strankarska kuhinja, saj zakon povrh vsega predvideva, da mora kandidat dobiti dve tretjini vseh poslanskih glasov.

  3. Drugo Finalizirano ID: Trans
  For example, poor functioning of control mechanisms in the field of medical services gave rise to the initiative to introduce an ombudsman in this field; consumers would like to have their own ombudsman; we even have a self-proclaimed civil society human rights ombudsman, while the code of ethics at rtv Slovenia also calls for an ombudsman. slabo delovanje nadzornih mehanizmov v zdravstvu je sprožilo pobudo za varuha na tem področju, potrošniki bi radi imeli svojega ombudsmana, imamo celo samooklicano civilnodružbeno varuhinjo človekovih pravic, tudi kodeks programskih delavcev rtv Slovenija zahteva ombudsmana.

  4. Drugo Finalizirano ID: Trans
  In Slovenia, the term 'varuh', corresponding to the English 'guardian' is used as a synonym for ombudsman and as a title for the human rights ombudsman/guardian, and it is probably too late to reverse this. Pri nas se ime varuh uporablja kot sinonim za ombudsmana in tudi kot poimenovanje varuha človekovih pravic. Temu se verjetno ni več mogoče izogniti.

  5. Drugo Finalizirano ID: Trans
  In an article about the media ombudsman, Jernej Rovšek, one of the deputies of the Human Rights Ombudsman in Slovenia, mentioned a proposal by Sandra Bašić Hrvatin, a researcher at the Faculty of Social Sciences, who suggested the establishment of a Press Council which would fulfill the role of a media ombudsman. Jernej Rovšek, eden izmed namestnikov slovenskega varuha človekovih pravic, omenja v svojem članku o medijskem varuhu (Rovšek, 2000), da je Sandra Bašić Hrvatin, raziskovalka na Fakulteti za družbene vede, predlagala ustanovitev tiskovnega sveta, ki bi opravljal vlogo medijskega varuha.

  6. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Jernej Rovšek, a deputy of the human rights ombudsman in Slovenia, was among those who wrote about the possibility of introducing the institution of the media ombudsman. V Sloveniji je o možnosti vzpostavitve institucije medijskega varuha pisal Jernej Rovšek, namestnik slovenskega varuha človekovih pravic.

  7. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Our experience with the human rights ombudsman may help here' (Medved, 2000). Izkušnje z varuhom človekovih pravic so v tem primeru sila dobrodošle, še bolj o tem, kako se ga znebiti ali nanj v primernem kontekstu pozabiti. (Medved, 2000)

  8. Drugo Finalizirano ID: Trans
  The deputy human rights ombudsman in Slovenia points out that an ombudsman inside a media company, as found in the us, is not a genuine ombudsman. Rather than protecting professional standards it is a move with commercial motives. Namestnik varuha človekovih pravic opozarja, da so interni ombudsmani znotraj medijski hiši, kakršne poznajo Američani, nepravi varuhiši Bolj kot za varovanje poklicnih meril gre pri tem za komercialno potezo medija.

  9. Drugo Finalizirano ID: Trans
  The law-makers may have honestly believed that such a rule would force parliamentary parties to reach agreement, but their naiveté became obvious from the first attempt to ap55 point a human rights ombudsman, when there was a real vote trading behind the curtain. Če so predlagatelji sicer pošteno menili, da bo to stranke prisililo k sporazumevanju, se je naivnost pokazala že pri izbiri prvega varuha človekovih pravic, saj je pod površino tekla pravcata trgovina z glasovi.

  10. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Those with longer memories will recall that when passing the law on the human rights ombudsman, deputies to the National Assembly made attempts to place a number of obstacles particularly with regard to the ombudsman's access to defense ministry sources, that is, the sector in which one could expect the greatest number of complaints because of the repressive nature of that body, similar to that of the police. Tisti z malo boljšim spominom se bodo spomnili, da so med sprejemanjem zakona o varuhu človekovih pravic poslanci poskušali ombudsmanu postaviti vrsto ovir zlasti pri dostopu do obrambnega ministrstva, čeprav bi lahko imel prav zaradi represivne narave tega organa, podobno kot pri policiji, največ pritožb proti njemu.


  Čas iskanja: 0.2 sekund