Iskani izraz: "ombudsman"

Prevod iz Evroterma:
 • varuh človekovih pravic
 • VČP
 • Glejte tudi:   Gigafida        
  Nova beseda        
  Linguee        
  Glosbe        
  My Memory        
  EUR+Lex        
  2lingual        

  Število zadetkov: 419

  1. Delo in sociala Objava ID: Ur. l. RS, št. 40/2003
  The partners hereby agree that an independent ombudsman shall be instituted in order to enhance the protection of the rights of apprentices. Partnerji se strinjajo, da bomo zaradi večje zaščite pravic vajencev uvedli neodvisnega zagovornika vajenskih pravic.

  2. Gospodarstvo Objava ID: OECD
  SOE boards could grant employees or their representatives a confidential direct access to someone independent on the board, or to an ombudsman within the company. Odbori družb v državni lasti lahko omogočijo zaposlenim ali njihovim predstavnikom zaupen dostop do katerega od neodvisnih članov odbora ali do varuha človekovih pravic v podjetju.

  3. Gospodarstvo Objava ID: Ur. l. RS, št. 25, 7. 5. 2004
  (3) If a practice, subject to a lawsuit, may harm the status and rights of consumers in a members state of the European Community, the lawsuit from the preceding article may also be filed by an organisation or an independent public body (e.g. consumer protection ombudsman), which has been founded under the regulations of a particular state, for the purpose of the protection of consumer rights and interests of the state, and provided that no less than one year has elapsed between the founding of the organisation and the instituting of the legal action and that the organisation is actually operating. (3) Če ravnanje, na katerega se nanaša tožba, lahko prizadene položaj in pravice potrošnikov v državi članici Evropske skupnosti, lahko tožbo iz prejšnjega člena vloži tudi organizacija ali neodvisen javni organ (npr. potrošniški ombudsman), ki je po predpisih tiste države ustanovljena za varovanje pravic in interesov potrošnikov v tisti državi ter od katere ustanovitve do vložitve tožbe je preteklo že najmanj eno leto in dejansko deluje.

  4. Gospodarstvo Objava ID: Ur. l. RS, št. 25, 7. 5. 2004
  In the area of consumer rights protection, the Human Rights Ombudsman shall also carry out given tasks in regard to state bodies, local self-government bodies and public authorities. Na področju varstva pravic potrošnikov opravlja svoje naloge v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil tudi varuh človekovih pravic.

  5. Pravosodje Objava ID: Ch 23
  Croatia establishes a track record of implementation of the Anti-Discrimination Law and the Law on Hate Crimes, ensuring that law enforcement authorities deal effectively with cases and that the Office of the Ombudsman is strengthened. Hrvaška doseže napredek pri izvajanju protidiskriminacijskega zakona in zakona o zločinih iz sovraštva, in zagotovi, da organi pregona učinkovito obravnavajo zadeve ter da se okrepi urad varuha človekovih pravic.

  6. Pravosodje Objava ID: Ch 23
  The EU also notes the importance of full appropriate follow-up of the recommendations made by the Ombudsman. EU se prav tako seznanja s pomenom ustreznega nadaljnjega ukrepanja na podlagi priporočil varuha človekovih pravic.

  7. Pravosodje Objava ID: Ch 23
  The EU invites Croatia to take measures to strengthen the position of the Ombudsman office as the central body in charge for implementation of the Anti-discrimination law, including availability of adequate budgetary means. EU poziva Hrvaško, naj sprejme ukrepe za okrepitev položaja urada varuha človekovih pravic kot centralnega organa, ki je odgovoren za izvajanje protidiskriminacijskega zakona, vključno z razpoložljivostjo ustreznih proračunskih sredstev.

  8. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  (d) the right to petition the European Parliament, to apply to the European Ombudsman, and to address the institutions and advisory bodies of the Union in any of the Constitution's languages and to obtain a reply in the same language. d) pravico naslavljati peticije na Evropski parlament in obrniti se na evropskega varuha človekovih pravic kot tudi na institucije in posvetovalne organe Unije v katerem koli jeziku Ustave in prejeti odgovor v istem jeziku.

  9. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  (g) In the sixth indent of Article 7(1), the term "Ombudsman of the European Communities" shall be replaced by "European Ombudsman". g) v šesti alinei člena 7(1) se besede »varuha človekovih pravic Evropskih skupnosti« nadomestijo z besedami »evropskega varuha človekovih pravic«;

  10. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  A European Ombudsman elected by the European Parliament shall receive, examine and report on complaints about maladministration in the activities of the Union institutions, bodies, offices or agencies, under the conditions laid down in the Constitution. Evropski parlament izvoli evropskega varuha človekovih pravic, ki sprejema pritožbe zoper nepravilnosti pri delovanju institucij, organov, uradov ali agencij Unije, jih preveri in o njih pripravi poročilo pod pogoji, določenimi v Ustavi.

  11. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  A European law of the European Parliament shall lay down the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties. (4) Z evropskim zakonom Evropskega parlamenta se določijo pravila in splošni pogoji za opravljanje nalog varuha človekovih pravic.

  12. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Any citizen of the Union and any natural or legal person residing or having its registered office in a Member State has the right to refer to the European Ombudsman cases of maladministration in the activities of the institutions, bodies, offices or agencies of the Union, with the exception of the Court of Justice of the European Union acting in its judicial role. Vsak državljan Unije in vsaka fizična ali pravna oseba s prebivališčem ali statutarnim sedežem v eni od držav članic ima pravico, da se obrne na evropskega varuha človekovih pravic glede nepravilnosti pri delovanju institucij, organov, uradov ali agencij Unije, razen glede Sodišča Evropske unije pri opravljanju njegove sodne funkcije.

  13. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  European Ombudsman Evropski varuh človekovih pravic

  14. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  In accordance with his or her duties, the Ombudsman shall conduct inquiries for which he or she finds grounds, either on his or her own initiative or on the basis of complaints submitted to him or her direct or through a member of the European Parliament, except where the alleged facts are or have been the subject of legal proceedings. V skladu s svojimi nalogami varuh človekovih pravic opravlja na lastno pobudo ali na podlagi pritožb, predloženih neposredno ali prek člana Evropskega parlamenta, poizvedbe, ki so po njegovem mnenju utemeljene, kar pa ne velja za domnevna dejanja, ki so ali so bila predmet sodnega postopka.

  15. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The European Ombudsman shall be completely independent in the performance of his or her duties. Evropski varuh človekovih pravic je pri opravljanju svojih nalog popolnoma neodvisen.

  16. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The European Ombudsman shall then forward a report to the European Parliament and the institution, body, office or agency concerned. Evropski varuh človekovih pravic nato pošlje poročilo Evropskemu parlamentu in pristojni instituciji, organu, uradu ali agenciji.

  17. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The European Parliament shall elect a European Ombudsman. (1) Evropski parlament izvoli evropskega varuha človekovih pravic.

  18. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Ombudsman may be dismissed by the Court of Justice at the request of the European Parliament if he or she no longer fulfils the conditions required for the performance of his or her duties or if he or she is guilty of serious misconduct. Varuha človekovih pravic lahko na zahtevo Evropskega parlamenta razreši Sodišče, če ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje svojih nalog ali če je zagrešil hujšo kršitev.

  19. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Ombudsman shall be completely independent in the performance of his or her duties. (3) Varuh človekovih pravic je pri opravljanju svojih nalog popolnoma neodvisen.

  20. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Ombudsman shall be elected after each election of the European Parliament for the duration of its term of office. (2) Varuh človekovih pravic je izvoljen po vsakih volitvah v Evropski parlament za mandatno dobo parlamenta.

  21. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Ombudsman shall be eligible for reappointment. Lahko je ponovno imenovan.

  22. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Ombudsman shall not, during his or her term of office, engage in any other occupation, whether gainful or not. Varuh človekovih pravic med svojim mandatom ne sme opravljati nobene druge poklicne dejavnosti, bodisi pridobitne ali nepridobitne.

  23. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The Ombudsman shall submit an annual report to the European Parliament on the outcome of his or her inquiries. Varuh človekovih pravic predloži Evropskemu parlamentu letno poročilo o izidu svojih poizvedb.

  24. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  The institutions and bodies referred to in Article I-10(2)(d) are those listed in Articles I-19(1), second subparagraph, I-30, I-31 and I-32 and also the European Ombudsman. Institucije in posvetovalni organi iz točke d) drugega odstavka I-10. člena Ustave, so tisti iz drugega pododstavka prvega odstavka I-19. člena, I-30., I-31. in I-32. člena Ustave ter evropski varuh človekovih pravic.

  25. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Where the Ombudsman establishes an instance of maladministration, he or she shall refer the matter to the institution, body, office or agency concerned, which shall have a period of three months in which to inform him or her of its views. Kadar varuh človekovih pravic ugotovi nepravilnost, predloži zadevo pristojni instituciji, organu, uradu ali agenciji, ki ima na voljo tri mesece, da ga seznani o svojem stališču.

  26. Ureditev RS Objava ID: Ustava
  (Ombudsman for Human Rights and Fundamental Freedoms) (varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin)

  27. Ureditev RS Objava ID: Ustava
  In order to protect human rights and fundamental freedoms in relation to state authorities, local self-government authorities, and bearers of public authority, the office of the ombudsman for the rights of citizens shall be established by law. Za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil se z zakonom določi varuh pravic državljanov.

  28. Zdravje Objava ID: Trans
  In health institutions it would be necessary to define precisely whom a patient may complain to, complaints councils should be organized, the ombudsman should more actively be included in sorting-out the matters in dispute. V zdravstvenih ustanovah bi bilo potrebno natančno opredeliti, komu se bolnik lahko pritoži, organizirani bi morali biti pritožni sveti, v reševanje spornih zadev bi se moral aktivneje vključevati varuh človekovih pravic.

  29. Drugo Finalizirano ID:
  EC Ombudsman Varuh človekovih pravic ES

  30. Drugo Finalizirano ID:
  Every citizen of the Union may apply to the Ombudsman established in accordance with Article 138e. Vsak državljan Unije se ima pravico pritožiti pri varuhu človekovih pravic, imenovanem v skladu s členom 138e.

  31. Drugo Finalizirano ID:
  Every citizen of the Union may apply to the Ombudsman established in accordance with Article 195. Vsak državljan Unije se ima pravico pritožiti pri varuhu človekovih pravic, imenovanem v skladu s členom 195.

  32. Drugo Finalizirano ID:
  The European Parliament shall appoint an Ombudsman empowered to receive complaints from any citizen of the Union or any natural or legal person residing or having its registered office in a Member State concerning instances of maladministration in the activities of the Community institutions or bodies, with the exception of the Court of Justice and the Court of First Instance acting in their judicial role. Evropski parlament imenuje varuha človekovih pravic, ki je pooblaščen za sprejemanje pritožb državljanov Unije ali fizičnih ali pravnih oseb s prebivališčem ali statutarnim sedežem v eni od držav članic glede nepravilnosti pri dejavnostih institucij ali organov Skupnosti razen Sodišča in Sodišča prve stopnje pri opravljanju njune sodne funkcije.

  33. Drugo Finalizirano ID:
  The European Parliament shall, after seeking an opinion from the Commission and with the approval of the Council acting by a qualified majority, lay down the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties. Evropski parlament po pridobitvi mnenja Komisije in odobritve Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, določi pravila in splošne pogoje za opravljanje nalog varuha človekovih pravic.

  34. Drugo Finalizirano ID:
  The European Parliament shall, after seeking an opinion from the Commission and with the approval of the Council acting by a qualified majority, lay down the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties.' Evropski parlament po pridobitvi mnenja Komisije in odobritve Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, določi pravila in splošne pogoje za opravljanje nalog varuha človekovih pravic."

  35. Drugo Finalizirano ID:
  The European Parliament, the Council, the Court of Justice of the European Communities, the Court of Auditors, the Economic and Social Committee, the Committee of the Regions, the Ombudsman and the European Data-Protection Supervisor shall draw up an estimate of their revenue and expenditure, which they shall send to the Commission before 1 July each year. Evropski parlament, Svet, Sodišče Evropskih skupnosti, Računsko sodišče, Ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, varuh človekovih pravic in evropski varuh osebnih podatkov pripravijo ocene prihodkov in odhodkov ter jih pošljejo Komisiji vsako leto do 1. julija.

  36. Drugo Finalizirano ID:
  The Ombudsman shall be appointed after each election of the European Parliament for the duration of its term of office. Varuh človekovih pravic je imenovan po vsakih volitvah v Evropski parlament za mandatno dobo parlamenta.

  37. Drugo Finalizirano ID:
  The Ombudsman shall be completely independent in the performance of his duties. Varuh človekovih pravic je pri opravljanju svojih nalog popolnoma neodvisen.

  38. Drugo Finalizirano ID:
  The Ombudsman shall then forward a report to the European Parliament and the institution concerned. Varuh človekovih pravic nato pošlje poročilo Evropskemu parlamentu in pristojni instituciji.

  39. Drugo Finalizirano ID:
  Where the Ombudsman establishes an instance of maladministration, he shall refer the matter to the institution concerned, which shall have a period of three months in which to inform him of its views. Kadar varuh človekovih pravic ugotovi nepravilnost, predloži zadevo pristojni instituciji, ki ima na voljo tri mesece, da ga obvesti o svojem stališču.

  40. Drugo Finalizirano ID: Trans
  'A characteristic of every ombudsman is that it is not a regular complaint body nor is it a substitute for other national bodies or channels of complaint. Rovšek piše: Značilnost vsakega ombudsmana je tudi, da ni redni pritožbeni organ in ne nadomešča drugih državnih organov in pritožbenih poti.

  41. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Accordingly, it could be a good approach to first consider the institutionalizing of the media rights ombudsman in Slovenia, who would act independently and would be able to assess with the help of its own expert services and experts from universities, or experts from the media themselves, the situation on the media stage and draw attention not only to moral or professional slips but also to violations of the law, then issues not adequately treated by the legislation and the like. Zato bi bilo morda modro premisliti o tem, da v Sloveniji najprej ustanovimo institucijo varuha medijskih pravic, ki bi lahko neodvisno in s strokovno pomčjo lastnih strokovnih služb in strokovnjakov z univerz pa tudi iz medijev kompetentno presojal razmere na medijskem prizorišču in opozarjal ne samo na moralne ali strokovne spodrsljaje, ampak tudi na kršitve zakonodaje, zakonsko neurejene stvari in podobno.

  42. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Accordingly, such a body would not be a true media ombudsman, but an institute that would reflect the internal commercial policy of the media. V tem primeru ne bi šlo za pravega »medijskega ombudsmana«, ampak le za institut, v katerem bi se zrcalila interna komercialna politika medija

  43. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Among them Italians, from a system where violations of professional ethics are dealt with by the tribunal of the journalistic 'order' authorized to place a life-long ban from the journalistic profession on any person who has committed a serious violation; then representatives from Slovenia, where adjudications are within the competence of the journalistic ethics commission; then Swedes, who recognize both the press council and a press ombudsman as being responsible for the protection of human rights; Germans, who have a bipartite press council composed of journalists and publishers only; Britons whose Press Complaints Commission is the product of an agreement between publishers, journalists and the public. Italijani, pri katerih kršitve poklicne etike obravnava razsodišče novinarske zbornice in lahko za hude primere človeka tudi dosmrtno izključi iz novinarskega poklica, Slovenci, ki o kršitvah razsojamo v okviru novinarskih častnih razsodišč, Švedi, ki poznajo tako tiskovni svet kot tiskovnega varuha človekovih pravic, Nemci, ki imajo dvostranski tiskovni svet, sestavljen samo iz novinarjev in založnikov, pa Angleži, katerih komisija za pritožbe nad tiskom (Press Complaint Commission) je nastala z dogovorom založnikov, novinarjev in javnosti.

  44. Drugo Finalizirano ID: Trans
  An ombudsman who works for the editorial office and is paid by a publishing or a broadcasting company to handle complaints from the public. redakcijski ombudsman, ki mu daje plačo časnik ali radiodifuzna ustanova, da se ukvarja s pritožbami javnosti;

  45. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Another supporter of the institution of the media ombudsman is the former president of the ethics commission Zoran Medved, who holds that the situation in Slovenia is not yet ripe for a press council. Za institucijo medijskega varuha se zavzema tudi nekdanji predsednik novinarskega častnega razsodišča Zoran Medved, ki sicer meni, da razmere v Sloveniji še niso zrele za ustanovitev tiskovnega sveta:

  46. Drugo Finalizirano ID: Trans
  As a result, in certain countries, for example, New Zealand, the term .ombudsman. has been protected by law. V nekaterih državah, npr. v Novi Zelandiji, so zato izraz ombudsman zaščitili z zakonom.

  47. Drugo Finalizirano ID: Trans
  As for our analysis, I find it important to draw attention to the mistake because nobody took notice - neither the media nor political parties, official monitoring bodies, the Ombudsman for Human Rights, or the Government Office for Women's Policy. Za našo analizo pa je opozorilo o tej napaki pomembno zato, ker tega ni zabeležil noben medij, nobena politična stranka, noben od pooblaščenih organov za spremljanje volitev, pa tudi varuh človekovih pravic in urad za žensko politiko ne.

  48. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Austria, Belgium, Bosnia-Herzegovina, (Catalonia), Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Great Britain, Iceland, Italy, Lithuania, Luxembourg, Malta, Norway, Sweden (has both a press council and an ombudsman), The Netherlands, Switzerland, Turkey. Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina, (Katalonija), Ciper, Danska, Estonija, Finska, Nemčija, Velika Britanija, Islandija, Italija, Litva, Luksemburg, Malta, Norveška, Rusija, Slovenija .vedska (kjer imajo tiskovni svet in medijskega ombudsmana), Nizozemska, Švica, Turčija.

  49. Drugo Finalizirano ID: Trans
  But it is not good that the terms 'ombudsman' and 'guardian' are also used for subjects which do not have any connection with the genuine ombudsman institution. Ni pa dobro, da se imeni ombudsmana in varuha uporabljata tudi za subjekte, ki s pravim ombudsmanom nimajo nobene zveze.

  50. Drugo Finalizirano ID: Trans
  But there is a catch there. Even when appointing the human rights ombudsman, the political engineering was at work. The law prescribes that the proposed candidate must receive two thirds of all votes in parliament. A prav tu je kavelj: že pri izbiri varuha človekovih pravic je začela delovati strankarska kuhinja, saj zakon povrh vsega predvideva, da mora kandidat dobiti dve tretjini vseh poslanskih glasov.

  51. Drugo Finalizirano ID: Trans
  By introducing an internal ombudsman, rtv Slovenia's code also opened a debate on whether the observance of professional standards within the national television company should be monitored by a collective body or by one person. Kodeks slovenske rtv je z uvedbo notranjega ombudsmana odprl tudi razpravo o tem, ali naj spoštovanje poklicne etike v nacionalki preverja kolektivno telo ali posameznik.

  52. Drugo Finalizirano ID: Trans
  For example, poor functioning of control mechanisms in the field of medical services gave rise to the initiative to introduce an ombudsman in this field; consumers would like to have their own ombudsman; we even have a self-proclaimed civil society human rights ombudsman, while the code of ethics at rtv Slovenia also calls for an ombudsman. slabo delovanje nadzornih mehanizmov v zdravstvu je sprožilo pobudo za varuha na tem področju, potrošniki bi radi imeli svojega ombudsmana, imamo celo samooklicano civilnodružbeno varuhinjo človekovih pravic, tudi kodeks programskih delavcev rtv Slovenija zahteva ombudsmana.

  53. Drugo Finalizirano ID: Trans
  He first drew attention to the confusion arising from the fact that the title of ombudsman is also used to denote institutions which have nothing to do with the ombudsman. Preden pa se je sploh lotil razmišljanja o medijskem varuhu, je opozoril: Zmedo ustvarja dejstvo, da se z imenom ombudsman označujejo tudi institucije, ki s pravim ombudsmanom nimajo nobene zveze.

  54. Drugo Finalizirano ID: Trans
  His/her role is less and less the role of a professional newsperson, and more and more often the role of a reporter-detective who fights on the side of good in a dramatic moral battle between good and evil - as a kind of unofficial and selfappointed 'dramatic ombudsman' (R. Campbell, 1994). Vedno manj ima vlogo institucionalnega rutinskega profesionalnega poročevalca in vedno večkrat vlogo reporterja detektiva, ki se kot nekakšen neuradni samopoklicani 'dramatični ombudsman' (R. Campbell, 1994) bori na strani dobrega v dramatičnem moralnem boju med dobrim in zlom.

  55. Drugo Finalizirano ID: Trans
  In 2000 several proposals for an ombudsman who would be responsible for the area of public information were put forward. Leta 2000 je bilo nekaj zamisli o varuhu za področje javnega obveščanja.

  56. Drugo Finalizirano ID: Trans
  In Rovšek's opinion, this initiative was good, but it was a pity that it limited itself to the American model of ombudsman. Po Rovškovem mnenju je pobuda dobra, .koda je le, ker je omejena na ameriški koncept ombudsmana.

  57. Drugo Finalizirano ID: Trans
  In Slovenia, the term 'varuh', corresponding to the English 'guardian' is used as a synonym for ombudsman and as a title for the human rights ombudsman/guardian, and it is probably too late to reverse this. Pri nas se ime varuh uporablja kot sinonim za ombudsmana in tudi kot poimenovanje varuha človekovih pravic. Temu se verjetno ni več mogoče izogniti.

  58. Drugo Finalizirano ID: Trans
  In addition, on the basis of the ombudsman's conclusions, the press council could take initiatives at the legislative level, and could act as a moral authority on issues related to the media. Poleg tega pa lahko prav tiskovni svet na podlagi ombudsmanovih ugotovitev sproži vrsto pobud na zakonodajni ravni in hkrati nastopa tudi kot moralna avtoriteta, ko nastanejo v javnosti morebitna sporna vprašanja, povezana z mediji.

  59. Drugo Finalizirano ID: Trans
  In addition, stressed the Ombudsman, such a law would require the recalling of hundreds of thousands of products from the market, including video tapes, games and cds. Poleg tega bi bilo treba, če bi tak zakon obveljal, umakniti s trga stotisoče izdelkov - video posnetkov, iger in cd-jev.

  60. Drugo Finalizirano ID: Trans
  In an article about the media ombudsman, Jernej Rovšek, one of the deputies of the Human Rights Ombudsman in Slovenia, mentioned a proposal by Sandra Bašić Hrvatin, a researcher at the Faculty of Social Sciences, who suggested the establishment of a Press Council which would fulfill the role of a media ombudsman. Jernej Rovšek, eden izmed namestnikov slovenskega varuha človekovih pravic, omenja v svojem članku o medijskem varuhu (Rovšek, 2000), da je Sandra Bašić Hrvatin, raziskovalka na Fakulteti za družbene vede, predlagala ustanovitev tiskovnega sveta, ki bi opravljal vlogo medijskega varuha.

  61. Drugo Finalizirano ID: Trans
  In his opinion media guardianship should be implemented through the institution of the media ombudsman. The latter should be appointed by a press council consisting of the representatives of media owners, civil society and the journalists' association. Po njegovem naj bi bilo medijsko varstvo zasnovano tako, da bi medijskega varuha imenoval tiskovni svet, ki bi bil sestavljen iz predstavnikov lastnikov medijev, civilne družbe in združenja novinarjev

  62. Drugo Finalizirano ID: Trans
  In my opinion, this is also partly true of the newly proposed medical service ombudsman, a position for which it is not clear to which segment of the health protection institutions it actually belongs. Mislim, da to deloma velja tudi za predloge za novega zdravstvenega varuha, o katerem še ni jasno, kam v okviru institucij zdravstvenega varstva bi ga sploh umestili.

  63. Drugo Finalizirano ID: Trans
  In the case of the media ombudsman, which is an area highly attractive for politics, one can expect an even more lively trade in votes. It could easily happen that the ultimate choice would be a far cry from the precepts of self-regulation. Ko gre za medijskega varuha, torej ombudsmana s področja, ki politiko na vso moč zanima, je mogoče predpostaviti še živahnejšo trgovino, in prav lahko se zgodi, da bo končna izbira daleč od načela samoregulacije - prostovoljne odločitve medijev, da postavijo izvajanje poklicnih načel pod takšen družbeni nadzor.

  64. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Individual cases would be treated on the ombudsman's own initiative or on the initiative of the person who was harmed. Zadeve bi obravnaval na pobudo prizadetih ali na lastno pobudo.

  65. Drugo Finalizirano ID: Trans
  It is precisely the last mentioned example that clearly shows that those who proposed such a position were not well informed about what actually to expect from an ombudsman - even months after the implementation of the professional standards at the public broadcaster's organization, no attempt has been made to find a person for this position. Prav zadnji primer, ko po mesecih od uveljavitve zapisanih poklicnih meril javne radiotelevizije še ni niti poskusa, da bi človeka za ta položaj tudi našli, kaže, kako malo so predlagatelji vedeli, kaj od take funkcije sploh pričakujejo.

  66. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Jernej Rovšek, a deputy of the human rights ombudsman in Slovenia, was among those who wrote about the possibility of introducing the institution of the media ombudsman. V Sloveniji je o možnosti vzpostavitve institucije medijskega varuha pisal Jernej Rovšek, namestnik slovenskega varuha človekovih pravic.

  67. Drugo Finalizirano ID: Trans
  MEDIA OMBUDSMAN 5. MEDIJSKI VARUH

  68. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Many make a mistake when they endeavor to institute an ombudsman to circumvent regular, efficacious channels of complaint. Mnogi delajo napako, ker hočejo namesto uveljavljanja rednih učinkovitih pritožbenih poti ustanoviti institucijo ombudsmana, ki bo kakor »superman« rešil vse probleme ali pa bo alibi za odsotnost ali neučinkovitost obstoječih pritožbenih poti.

  69. Drugo Finalizirano ID: Trans
  On that occasion parliamentarians nevertheless decided not to restrict the ombudsman in dealing with violations of human rights in the area of defense, but it could have easily happened that amendments to the law reversed this. Parlament se je tedaj vendarle odločil, da varuhu omogoči neovirano poseganje tudi v kršenje človekovih pravic na obrambnem področju, zlahka pa bi se bilo zgodilo, da bi mu bili to z dopolnili k zakonu tudi preprečili.

  70. Drugo Finalizirano ID: Trans
  On top of that, there is no guarantee that the media ombudsman and his/her fellow workers would really defend media autonomy; Povrh vsega pa ni jamstva, da bi za medijskega ombudsmana in njegove sodelavce res dobili branilce novinarske neodvisnosti;

  71. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Our experience with the human rights ombudsman may help here' (Medved, 2000). Izkušnje z varuhom človekovih pravic so v tem primeru sila dobrodošle, še bolj o tem, kako se ga znebiti ali nanj v primernem kontekstu pozabiti. (Medved, 2000)

  72. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Sweden does not have just a press ombudsman, but also a press council to which those who think that the ombudsman has not well understood their case may turn. Švedi namreč nimajo samo ombudsmana, ki se ukvarja s tiskom, ampak tudi tiskovni svet, h kateremu se lahko zatečejo pritožniki, ko menijo, da varuh stvari ni dobro razumel.

  73. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Swedish media ombudsman Pär-Arne Jigenius says that an attempt to transfer any specific model into a different social environment would be a forcible move. Švedski medijski ombudsman Pär-Arne Jigenius pravi, da bi bilo nasilje, če bi kateri koli model poskušali prenesti v drugačne družbene razmere.

  74. Drugo Finalizirano ID: Trans
  That body could act as a supreme complaint authority, and in addition, thanks to the fact that the majority of operative tasks would be carried out by the ombudsman's office, it would be able to devote itself to difficult and controversial cases with all due meticulousness and professional breadth. Ta je lahko tudi zadnja pritožna stopnja, in dejstvo, da večino operativnega dela opravijo že v ombudsmanovem uradu, ji omogoča, da se težavnim in spornim primerom posveti s primerno natančnostjo in profesionalno širino.

  75. Drugo Finalizirano ID: Trans
  That is roughly how the media ombudsman in Sweden operates. Približno tako deluje medijski ombudsman na Švedskem.

  76. Drugo Finalizirano ID: Trans
  The First Amendment Ombudsman responded, in an article titled 'Pinning a Label on Violence in Media,' in which he criticized senators McCaine and Lieberman who persisted in their attempts to restrict freedom of speech and expression. V pozivu javnosti 23. junija 2000 je kritiziral senatorja McCaina in Liebermana, ki vztrajno poskušata doseči omejevanje pravice do govora in pisanja.

  77. Drugo Finalizirano ID: Trans
  The deputy human rights ombudsman in Slovenia points out that an ombudsman inside a media company, as found in the us, is not a genuine ombudsman. Rather than protecting professional standards it is a move with commercial motives. Namestnik varuha človekovih pravic opozarja, da so interni ombudsmani znotraj medijski hiši, kakršne poznajo Američani, nepravi varuhiši Bolj kot za varovanje poklicnih meril gre pri tem za komercialno potezo medija.

  78. Drugo Finalizirano ID: Trans
  The ex-constitutional judge Matevž Krivic, who was also an active partner in debates about media law, holds that an ombudsman is not the best solution. Nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic, ki je sicer precej intenzivno sodeloval tudi v pogovorih o medijskem zakonu, meni, da ombudsman ni najboljša ureditev:

  79. Drugo Finalizirano ID: Trans
  The existence of both the ombudsman and the press council resolves some problems that could arise from a one-sided solution. Obstoj ombudsmana in tiskovnega sveta ureja nekatere probleme, ki jih ustvarja enostranska ureditev:

  80. Drugo Finalizirano ID: Trans
  The idea of institutionalizing the media ombudsman would indeed resolve one of the first problems encountered by the group that endeavored to promote the idea of a press council - the problem of how to fund such a body. Zamisel o varuhu, ki bi skrbel za medije, sicer ureja enega izmed problemov, s katerimi se je skupina, ki poskuša promovirati idejo o slovenskem tiskovnem svetu, srečala najprej - financiranje delovanja takega telesa.

  81. Drugo Finalizirano ID: Trans
  The law-makers may have honestly believed that such a rule would force parliamentary parties to reach agreement, but their naiveté became obvious from the first attempt to ap55 point a human rights ombudsman, when there was a real vote trading behind the curtain. Če so predlagatelji sicer pošteno menili, da bo to stranke prisililo k sporazumevanju, se je naivnost pokazala že pri izbiri prvega varuha človekovih pravic, saj je pod površino tekla pravcata trgovina z glasovi.

  82. Drugo Finalizirano ID: Trans
  The media ombudsman would examine individual cases of violations of human rights on the part of the media. Medijski varuh bi raziskoval posamezne kršitve človekovih pravic v medijih.

  83. Drugo Finalizirano ID: Trans
  The newspresenter is an institution, a representative of the news, the trademark of the television institution, a national figure, and an ombudsman for the interest of ordinary people. Voditelj je institucija, predstavnik novic, blagovna znamka televizijske institucije, nacionalna figura, zastopnik interesa navadnih ljudi.

  84. Drugo Finalizirano ID: Trans
  The ombudsman is an effective instrument primarily because it is a faster, cheaper and more friendly body from the perspective of the individual. Učinkovit je predvsem zato, ker je hitrejši, cenejši in prijaznejši organ.

  85. Drugo Finalizirano ID: Trans
  The ombudsman steps in where there is no other regular complaint channel available or when such a channel is not sufficiently effective. Ukrepa, kadar redne pritožbene poti ni ali ni dovolj učinkovita.

  86. Drugo Finalizirano ID: Trans
  The ombudsman would decide autonomously on the basis of the ethical code. O kršitvah na podlagi etičnega kodeksa bi odločal samostojno.

  87. Drugo Finalizirano ID: Trans
  The ombudsman, on the other hand, is usually established by law, so it is funded by the state. Ombudsmana pa najpogosteje z zakonom ustanovi država, torej mora poskrbeti tudi za njegovo financiranje.

  88. Drugo Finalizirano ID: Trans
  There have been proposals to lay down a common European media code based on the fundamental principles observed across the board, and simultaneously to introduce a common European media ombudsman that would act under the auspices of the Council of Europe. Znan je tudi predlog, da bi povzeli temeljna načela evropskega novinarstva in po njih pripravili skupni evropski medijski kodeks ter pri tem uvedli institucijo skupnega evropskega medijskega ombudsmana, ki naj bi deloval pod okriljem Sveta Evrope.

  89. Drugo Finalizirano ID: Trans
  There is no guarantee that a law on the media ombudsman would not be distorted at the stage of the parliamentary procedure, in such a way that a favorable solution to the problem of funding could have serious consequences for the content. Nobenega jamstva ni, da se zakon o medijskem ombudsmanu ne bi skvaril že med sprejemanjem, in to tako, da bi morebitna finančna neproblematičnost prinesla precej hujše posledice na vsebinskem področju.

  90. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Therefore, I propose that the media ombudsman should be structured as follows: Zato predlagam, da bi bila struktura medijskega varuha taka:

  91. Drugo Finalizirano ID: Trans
  This concept of media ombudsman would be similar to that used in Sweden. Tako približno deluje medijski ombudsman na švedskem

  92. Drugo Finalizirano ID: Trans
  This is especially widespread in the US where an ombudsman may be, say, a person handling consumer complaints in a department store, and where not much attention is paid to the European tradition and etymology of this name. To so naredili predvsem v Ameriki, kjer se ombudsman lahko imenuje tudi nameščenec za reklamacije v veleblagovnici in kjer se ne ozirajo veliko na evropsko tradicijo in izvor tega imena.

  93. Drugo Finalizirano ID: Trans
  This means, in other words, that the public sector should always offer the possibility of filing a complaint, but if it is not effective or the individual is not satisfied with it, he/she may turn to the ombudsman. To pomeni, 50 da mora biti v javnem sektorju vedno možnost pritožbe, če pa ni učinkovita ali če posameznik z njo ni zadovoljen, se lahko obrne na ombudsmana.

  94. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Those who are familiar with the principles of operation of the National Assembly in Slovenia cannot but doubt that an ombudsman law, no matter how carefully worded, would be able to furnish all elements of independence. Kdor pozna delovanje državnega zbora, mora dvomiti, da bi zakon o varuhu, pa naj ga sestavljavci pripravijo še tako dobro, ohranil vse ključne elemente neodvisnosti.

  95. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Those with longer memories will recall that when passing the law on the human rights ombudsman, deputies to the National Assembly made attempts to place a number of obstacles particularly with regard to the ombudsman's access to defense ministry sources, that is, the sector in which one could expect the greatest number of complaints because of the repressive nature of that body, similar to that of the police. Tisti z malo boljšim spominom se bodo spomnili, da so med sprejemanjem zakona o varuhu človekovih pravic poslanci poskušali ombudsmanu postaviti vrsto ovir zlasti pri dostopu do obrambnega ministrstva, čeprav bi lahko imel prav zaradi represivne narave tega organa, podobno kot pri policiji, največ pritožb proti njemu.

  96. Drugo Finalizirano ID: Trans
  To use it one needs to obtain the consent of the parliamentary ombudsman. Uporabljati se sme le s soglasjem parlamentarnega ombudsmana.

  97. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Undoubtedly such a combination of the media ombudsman and the press council would most closely approach the principle of self-regulation, because the council would be a higher complaints authority and would be able to reject the ombudsman's opinions if they proved to be unsuitable as a result of the ombudsman's financial dependence on the government. Zagotovo je takšna kombinacija medijskega varuha in tiskovnega sveta tudi najbliže načelu samoregulacije, saj je svet tudi višja pritožna instanca in lahko zavrže tudi varuhovo razsodbo, če se pokaže, da je zaradi njegove finančne odvisnosti od oblasti neprimerna.

  98. Drugo Finalizirano ID: Trans
  a press council, composed of the representatives of owners, the journalists' association and civil society, should appoint the media ombudsman to investigate particular violations of citizen rights on the part of the media. tiskovni svet, ki bi bil sestavljen iz predstavnikov lastnikov medijev, združenja novinarjev in civilne družbe, bi imenoval medijskega varuha, in ta bi raziskoval kršitve pravic posameznikov, ki jih zagrešijo mediji.

  99. Drugo Finalizirano ID: Trans
  media or press ombudsman medijski, tiskovni varuh, ombudsman

  100. Drugo Finalizirano ID: Trans
  media or press ombudsman 51 medijski, tiskovni varuh, ombudsman 49


  Čas iskanja: 0.2 sekund