Iskani izraz: "varuh človekovih pravic"

Prevod iz Evroterma:
 • human rights ombudsman
 • ombudsman
 • HRO
 • Glejte tudi:   Gigafida        
  Nova beseda        
  Linguee        
  Glosbe        
  My Memory        
  EUR+Lex        
  2lingual        

  Število zadetkov: 163

  1. Gospodarstvo Objava ID: Ur. l. RS, št. 25, 7. 5. 2004
  Na področju varstva pravic potrošnikov opravlja svoje naloge v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil tudi varuh človekovih pravic. In the area of consumer rights protection, the Human Rights Ombudsman shall also carry out given tasks in regard to state bodies, local self-government bodies and public authorities.

  2. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Evropski varuh človekovih pravic European Ombudsman

  3. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  V skladu s svojimi nalogami varuh človekovih pravic opravlja na lastno pobudo ali na podlagi pritožb, predloženih neposredno ali prek člana Evropskega parlamenta, poizvedbe, ki so po njegovem mnenju utemeljene, kar pa ne velja za domnevna dejanja, ki so ali so bila predmet sodnega postopka. In accordance with his or her duties, the Ombudsman shall conduct inquiries for which he or she finds grounds, either on his or her own initiative or on the basis of complaints submitted to him or her direct or through a member of the European Parliament, except where the alleged facts are or have been the subject of legal proceedings.

  4. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Evropski varuh človekovih pravic je pri opravljanju svojih nalog popolnoma neodvisen. The European Ombudsman shall be completely independent in the performance of his or her duties.

  5. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Evropski varuh človekovih pravic nato pošlje poročilo Evropskemu parlamentu in pristojni instituciji, organu, uradu ali agenciji. The European Ombudsman shall then forward a report to the European Parliament and the institution, body, office or agency concerned.

  6. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  (3) Varuh človekovih pravic je pri opravljanju svojih nalog popolnoma neodvisen. The Ombudsman shall be completely independent in the performance of his or her duties.

  7. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  (2) Varuh človekovih pravic je izvoljen po vsakih volitvah v Evropski parlament za mandatno dobo parlamenta. The Ombudsman shall be elected after each election of the European Parliament for the duration of its term of office.

  8. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Varuh človekovih pravic med svojim mandatom ne sme opravljati nobene druge poklicne dejavnosti, bodisi pridobitne ali nepridobitne. The Ombudsman shall not, during his or her term of office, engage in any other occupation, whether gainful or not.

  9. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Varuh človekovih pravic predloži Evropskemu parlamentu letno poročilo o izidu svojih poizvedb. The Ombudsman shall submit an annual report to the European Parliament on the outcome of his or her inquiries.

  10. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Institucije in posvetovalni organi iz točke d) drugega odstavka I-10. člena Ustave, so tisti iz drugega pododstavka prvega odstavka I-19. člena, I-30., I-31. in I-32. člena Ustave ter evropski varuh človekovih pravic. The institutions and bodies referred to in Article I-10(2)(d) are those listed in Articles I-19(1), second subparagraph, I-30, I-31 and I-32 and also the European Ombudsman.

  11. Ureditev EU Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-15
  Kadar varuh človekovih pravic ugotovi nepravilnost, predloži zadevo pristojni instituciji, organu, uradu ali agenciji, ki ima na voljo tri mesece, da ga seznani o svojem stališču. Where the Ombudsman establishes an instance of maladministration, he or she shall refer the matter to the institution, body, office or agency concerned, which shall have a period of three months in which to inform him or her of its views.

  12. Ureditev RS Objava ID: Ustava
  (varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin) (Ombudsman for Human Rights and Fundamental Freedoms)

  13. Zdravje Objava ID: Trans
  V zdravstvenih ustanovah bi bilo potrebno natančno opredeliti, komu se bolnik lahko pritoži, organizirani bi morali biti pritožni sveti, v reševanje spornih zadev bi se moral aktivneje vključevati varuh človekovih pravic. In health institutions it would be necessary to define precisely whom a patient may complain to, complaints councils should be organized, the ombudsman should more actively be included in sorting-out the matters in dispute.

  14. Drugo Finalizirano ID:
  Varuh človekovih pravic ES EC Ombudsman

  15. Drugo Finalizirano ID:
  Evropski parlament, Svet, Sodišče Evropskih skupnosti, Računsko sodišče, Ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, varuh človekovih pravic in evropski varuh osebnih podatkov pripravijo ocene prihodkov in odhodkov ter jih pošljejo Komisiji vsako leto do 1. julija. The European Parliament, the Council, the Court of Justice of the European Communities, the Court of Auditors, the Economic and Social Committee, the Committee of the Regions, the Ombudsman and the European Data-Protection Supervisor shall draw up an estimate of their revenue and expenditure, which they shall send to the Commission before 1 July each year.

  16. Drugo Finalizirano ID:
  Varuh človekovih pravic je imenovan po vsakih volitvah v Evropski parlament za mandatno dobo parlamenta. The Ombudsman shall be appointed after each election of the European Parliament for the duration of its term of office.

  17. Drugo Finalizirano ID:
  Varuh človekovih pravic je pri opravljanju svojih nalog popolnoma neodvisen. The Ombudsman shall be completely independent in the performance of his duties.

  18. Drugo Finalizirano ID:
  Varuh človekovih pravic nato pošlje poročilo Evropskemu parlamentu in pristojni instituciji. The Ombudsman shall then forward a report to the European Parliament and the institution concerned.

  19. Drugo Finalizirano ID:
  Kadar varuh človekovih pravic ugotovi nepravilnost, predloži zadevo pristojni instituciji, ki ima na voljo tri mesece, da ga obvesti o svojem stališču. Where the Ombudsman establishes an instance of maladministration, he shall refer the matter to the institution concerned, which shall have a period of three months in which to inform him of its views.

  20. Drugo Finalizirano ID: Trans
  varuh človekovih pravic 1 0,4 A champion of human rights 1 0.4

  21. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Za našo analizo pa je opozorilo o tej napaki pomembno zato, ker tega ni zabeležil noben medij, nobena politična stranka, noben od pooblaščenih organov za spremljanje volitev, pa tudi varuh človekovih pravic in urad za žensko politiko ne. As for our analysis, I find it important to draw attention to the mistake because nobody took notice - neither the media nor political parties, official monitoring bodies, the Ombudsman for Human Rights, or the Government Office for Women's Policy.

  22. Ureditev EU Finalizirano ID: 11992M
  V skladu s svojimi nalogami varuh človekovih pravic opravlja na lastno pobudo ali na podlagi pritožb, predloženih neposredno ali prek člana Evropskega parlamenta, poizvedbe, ki so po njegovem mnenju utemeljene, kar pa ne velja za domnevna dejanja, ki so ali so bila predmet sodnega postopka. In accordance with his duties, the Ombudsman shall conduct inquiries for which he finds grounds, either on his own initiative or on the basis of complaints submitted to him direct or through a member of the European Parliament, except where the alleged facts are or have been the subject of legal proceedings.

  23. Ureditev EU Finalizirano ID: 11997D
  V skladu s svojimi nalogami varuh človekovih pravic opravlja na lastno pobudo ali na podlagi pritožb, predloženih neposredno ali prek člana Evropskega parlamenta, poizvedbe, ki so po njegovem mnenju utemeljene, kar pa ne velja za domnevna dejanja, ki so ali so bila predmet sodnega postopka. In accordance with his duties, the Ombudsman shall conduct inquiries for which he finds grounds, either on his own initiative or on the basis of complaints submitted to him direct or through a Member of the European Parliament, except where the alleged facts are or have been the subject of legal proceedings.

  24. Ureditev EU Finalizirano ID: 11992M'>11997D, 11992M
  Varuh človekovih pravic med svojim mandatom ne sme opravljati nobene druge poklicne dejavnosti, bodisi pridobitne ali nepridobitne. The Ombudsman may not, during his term of office, engage in any other occupation, whether gainful or not.

  25. Ureditev EU Finalizirano ID: 11992M'>11997D, 11992M
  Varuh človekovih pravic predloži Evropskemu parlamentu letno poročilo o izidu svojih poizvedb. The Ombudsman shall submit an annual report to the European Parliament on the outcome of his inquiries.

  26. Ureditev EU Finalizirano ID: 32002R1605
  V tej uredbi se Ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, varuh človekovih pravic in evropski varuh osebnih podatkov štejejo za institucije Skupnosti. For the purposes of this Regulation, the Economic and Social Committee, the Committee of the Regions, the Ombudsman and the European Data-Protection Supervisor shall be treated as Community institutions.

  27. Drugo Pravna redakcija ID:
  'Razen, če ni drugače določeno, se Ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij in Varuh človekovih pravic v Evropski uniji v teh Kadrovskih predpisih štejejo za institucije Skupnosti.' 'Save as otherwise provided, the Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the Ombudsman of the European Union shall, for the purposes of these Staff Regulations, be treated as institutions of the Communities.`

  28. Drugo Pravna redakcija ID:
  Po obravnavi mnenja in morebitnih pripomb državljana, kateremu je bilo mnenje poslano, varuh človekovih pravic odloči, da z utemeljenim sklepom primer zaključi ali svoje preiskave nadaljuje. After considering the opinion and any observations made by a citizen to whom it has been sent, the Ombudsman may either decide to close the case with a reasoned decision or to continue his inquiries.

  29. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic po preučitvi mnenja in morebitnih pripomb pritožnika odloči, da z utemeljenim sklepom primer zaključi ali svoje preiskave nadaljuje. After considering the opinion and any observations made by the complainant, the Ombudsman may either decide to close the case with a reasoned decision or to continue his inquiries.

  30. Drugo Pravna redakcija ID:
  Na koncu vsakega letnega zasedanja varuh človekovih pravic predloži Evropskemu parlamentu poročilo o izidih svojih preiskav. At the end of each annual session the Ombudsman shall submit to the European Parliament a report on the outcome of his inquiries.

  31. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic med trajanjem mandata ne sme opravljati političnih ali upravnih nalog ali druge plačane ali neplačane zaposlitve. During his term of office, the Ombudsman may not engage in any political or administrative duties, or any other occupation, whether gainful or not.

  32. Drugo Pravna redakcija ID:
  V skladu s členom 3(8) navedenega sklepa varuh človekovih pravic Parlamentu ob koncu vsakega letnega zasedanja predloži tudi poročilo o rezultatu svojih poizvedb. He shall also, in accordance with Article 3(8) of the above decision, submit a report to Parliament at the end of each annual session on the outcome of his inquiries.

  33. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic je lahko ponovno imenovan. He shall be eligible for reappointment.

  34. Drugo Pravna redakcija ID:
  Če pritožba ni v okviru njegovih pristojnosti ali ni dopustna, jo varuh človekovih pravic arhivira. If a complaint is outside the mandate, or inadmissible, the Ombudsman closes the file on the complaint.

  35. Drugo Pravna redakcija ID:
  Če ne najde dovolj razlogov za upravičenost preiskav, varuh človekovih pravic pritožbo arhivira in o tem obvesti državljana. If he does not find sufficient grounds to justify making inquiries, the Ombudsman closes the file on the complaint and informs the citizen accordingly.

  36. Drugo Pravna redakcija ID:
  Če varuh človekovih pravic ne najde dovolj razlogov za upravičenost preiskav, pritožbo arhivira in o tem obvesti pritožnika. If he does not find sufficient grounds to justify making inquiries, the Ombudsman closes the file on the complaint and informs the complainant accordingly.

  37. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic ima na lastno željo pred glasovanjem o poročilu pravico do besede. If he so requests, the Ombudsman shall be heard before the report is put to the vote.

  38. Drugo Pravna redakcija ID:
  Če varuh človekovih pravic meni, da sporazumna rešitev ni mogoča ali da iskanje sporazumne rešitve ni bilo uspešno, primer zaključi z utemeljenim sklepom, ki lahko vsebuje kritično oceno, ali pa pripravi poročilo z osnutkom priporočil. If the Ombudsman considers that a friendly solution is not possible, or that the search for a friendly solution has been unsuccessful, he either closes the case with a reasoned decision that may include a critical remark or makes a report with draft recommendations.

  39. Drugo Pravna redakcija ID:
  Če varuh človekovih pravic meni, da je bilo tako sodelovanje uspešno, primer zaključi z obrazloženim sklepom. If the Ombudsman considers that such cooperation has been successful, he closes the case with a reasoned decision.

  40. Drugo Pravna redakcija ID:
  Če varuh človekovih pravic ugotovi nepravilnosti pri iskanju sporazumne rešitve za odpravo nepravilnosti in zadovoljitev pritožnika, najtesneje sodeluje s pristojno institucijo. If the Ombudsman finds maladministration, as far as possible he co-operates with the institution concerned in seeking a friendly solution to eliminate it and to satisfy the complainant.

  41. Drugo Pravna redakcija ID:
  Če varuh človekovih pravic ugotovi nepravilnosti, v iskanju prijateljske rešitve za odpravo nepravilnosti in zadovoljitev državljana kar se da sodeluje z zadevno institucijo. If the Ombudsman finds maladministration, he cooperates as far as possible with the institution concerned in seeking a friendly solution to eliminate the maladministration and satisfy the citizen.

  42. Drugo Pravna redakcija ID:
  Če varuh človekovih pravic ugotovi nepravilnost, to sporoči instituciji ali organu in, kjer je to primerno, predlaga osnutek priporočil. If the Ombudsman finds there has been maladministration, he shall 'inform the institution or body concerned, where appropriate making draft recommendations.

  43. Drugo Pravna redakcija ID:
  Če varuh človekovih pravic ugotovi nepravilnost, to sporoči pristojni instituciji ali organu in po potrebi predlaga osnutek priporočil. If the Ombudsman finds there has been maladministration, he shall inform the institution or body concerned, where appropriate making draft recommendations.

  44. Drugo Pravna redakcija ID:
  Če varuh človekovih pravic meni, da zahtevane pomoči ne bo dobil, to sporoči Evropskemu parlamentu, ki ustrezno ukrepa. If the assistance which he requests is not forthcoming, the Ombudsman shall inform the European Parliament, which shall make appropriate representations.

  45. Drugo Pravna redakcija ID:
  Če se varuh človekovih pravic med preiskavami seznani z dejstvi, ki se po njegovem mnenju nanašajo na kazensko pravo, prek stalnih predstavništev držav članic v Evropskih skupnostih takoj obvesti pristojne nacionalne organe in po potrebi tudi institucijo Skupnosti, pod katero zadevni uradnik ali uslužbenec spada in ki lahko uporabi drugi odstavek člena 18 protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti. If, in the course of inquiries, he learns of facts which he considers might relate to criminal law, the Ombudsman shall immediately notify the competent national authorities via the Permanent Representations of the Member States to the European Communities and, if appropriate, the Community institution with authority over the official or servant concerned, which may apply the second paragraph of Article 18 of the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities.

  46. Drugo Pravna redakcija ID:
  V ustreznih primerih in s soglasjem pritožnika lahko varuh človekovih pravic pritožbo pošlje drugemu pristojnemu organu. In appropriate cases and with the consent of the complainant, the Ombudsman may transfer a complaint to another competent authority.

  47. Drugo Pravna redakcija ID:
  V ustreznih primerih in s soglasjem pritožnika lahko varuh človekovih pravic pritožbo pošlje Evropskemu parlamentu, da jo obravnava kot peticijo. In appropriate cases and with the consent of the complainant, the Ombudsman may transfer a complaint to the European Parliament to be dealt with as a petition.

  48. Drugo Pravna redakcija ID:
  V obeh primerih in v skladu s členom 4 varuh človekovih pravic ne sme širiti vsebine takih dokumentov. In both cases, in accordance with Article 4, the Ombudsman may not divulge the content of such documents.

  49. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic lahko, če to prispeva k učinkovitejšim raziskavam ter boljši zaščiti pravic in interesov oseb, ki se pri njem pritožijo, sodeluje z istovrstnimi organi v posameznih državah članicah, in sicer pod pogojem, da ravna skladno z veljavno nacionalno zakonodajo. Insofar as it may help to make his enquiries more efficient and better safeguard the rights and interests of persons who make complaints to him, the Ombudsman may cooperate with authorities of the same type in certain Member States provided he complies with the national law applicable.

  50. Drugo Pravna redakcija ID:
  Nacionalni varuh človekovih pravic - - * National Ombudsman - Nationale Ombudsman

  51. Drugo Pravna redakcija ID:
  Na podlagi meril, določenih v Pogodbi in predpisih, varuh človekovih pravic določi, ali je pritožba v okviru njegovih pristojnosti, in če je tako, ali je dopustna; On the basis of the criteria laid down in the Treaty and the Statute, the Ombudsman determines whether a complaint is within his mandate and if so, whether it is admissible;

  52. Drugo Pravna redakcija ID:
  Razen v primeru razrešitve ostane varuh človekovih pravic na svojem položaju do imenovanja njegovega naslednika. Save in the event of his dismissal, the Ombudsman shall remain in office until his successor has been appointed.

  53. Drugo Pravna redakcija ID:
  Pod pogoji, določenimi v predpisih, lahko varuh človekovih pravic od institucij in organov Skupnosti ter organov držav članic zahteva, da mu v razumnem roku pošljejo informacije ali dokumente za namene preiskave. Subject to the conditions laid down in the Statute, the Ombudsman may require Community institutions and bodies and the authorities of Member States to supply, within a reasonable time, information or documents for the purposes of an inquiry.

  54. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic in njegovo osebje, za katerega se uporabljajo člen 287 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, člen 47(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo ter člen 194 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, ne smejo širiti informacij ali dokumentov, ki so jih pridobili med preiskavami. The Ombudsman and his staff, to whom Article 287 of the Treaty establishing the European Community, Article 47(2) of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and Article 194 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community shall apply, shall be required not to divulge information or documents which they obtain in the course of their inquiries.

  55. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic odloči, ali obstaja dovolj razlogov za upravičenost preiskav v zvezi z dopustno pritožbo. The Ombudsman decides whether there are sufficient grounds to justify making inquiries into an admissible complaint.

  56. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic obvesti pritožnika, da je bil pregled opravljen. The Ombudsman informs the complainant that an inspection has taken place.

  57. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic predloži pristojni instituciji poročilo z osnutkom priporočil, kadar meni, da: The Ombudsman makes a report with draft recommendations to the institution concerned if he considers either

  58. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic lahko državljanu svetuje, naj se obrne na drug organ. The Ombudsman may advise the citizen to apply to another authority.

  59. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic lahko pritožniku svetuje, naj se obrne na drug organ. The Ombudsman may advise the complainant to apply to another authority.

  60. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic lahko pritožniku svetuje, da pritožbo naslovi na drug organ. The Ombudsman may advise the person lodging the complaint to address it to another authority.

  61. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic lahko pristojno institucijo ali organ Skupnosti obvesti o dejstvih, ki z vidika discipline vnašajo dvom v obnašanje katerega od njihovih uslužbencev. The Ombudsman may also inform the Community institution or body concerned of the facts calling into question the conduct of a member of their staff from a disciplinary point of view.

  62. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic lahko pristojni odbor na njegovo željo tudi obvesti ali pred njim na lastno pobudo nastopi. The Ombudsman may also inform the committee responsible at its request, or be heard by it on his own initiative.

  63. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic lahko naroči študije ali strokovna poročila, ki so po njegovem mnenju potrebna za uspešno preiskavo; The Ombudsman may commission such studies or expert reports as he considers necessary to the success of an inquiry;

  64. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic lahko naroči študije ali strokovna poročila, ki so po njegovem mnenju potrebni za uspešno preiskavo. The Ombudsman may commission such studies or expert reports, as he considers necessary to the success of an inquiry.

  65. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic lahko pregleda spis pristojne institucije Skupnosti, zato da preveri točnost in popolnost njenih odgovorov. The Ombudsman may inspect the file of the Community institution concerned in order to verify the accuracy and completeness of its replies.

  66. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic pri tem ne sme zahtevati dokumentov, do katerih na podlagi člena 3 sicer nima dostopa. The Ombudsman may not by this means demand to see documents to which he would not have access under Article 3.

  67. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic ne sme posredovati v primerih pred sodišči ali postavljati pod vprašaj pravilnost odločitev sodišča. The Ombudsman may not intervene in cases before courts or question the soundness of a court's ruling.

  68. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic lahko od institucij in organov Skupnosti zahteva, naj ukrenejo vse potrebno, da bi lahko svoje preiskave opravil na kraju samem. The Ombudsman may request Community institutions and bodies to make arrangements for him to pursue his inquiries on the spot.

  69. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic lahko od uradnikov ali drugih uslužbencev institucij ali organov Skupnosti zahteva, da pričajo pod pogoji, določenimi v predpisih. The Ombudsman may require officials or other servants of Community institutions or bodies to give evidence under the conditions laid down in the Statute.

  70. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic lahko napravi kopije celega spisa ali posamičnih dokumentov, ki jih spis vsebuje. The Ombudsman may take copies of the whole file or of specific documents contained in the file.

  71. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic lahko sodeluje z varuhi človekovih pravic in podobnimi organi v državah članicah, da bi povečal učinkovitost svojih preiskav in preiskav varuhov človekovih pravic in podobnih organov v državah članicah ter učinkoviteje varoval pravice in interese na podlagi zakonodaje Evropske unije in Evropske skupnosti. The Ombudsman may work in conjunction with ombudsmen and similar bodies in the Member States with a view to enhancing the effectiveness both of his own inquiries and of those carried out by ombudsmen and similar bodies in the Member States and of making more effective provision for safeguarding rights and interests under European Union and European Community law.

  72. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic pošlje kopijo poročila pristojni instituciji in pritožniku. The Ombudsman sends a copy of the report to the institution concerned and to the complainant.

  73. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic mnenje institucije pošlje državljanu, razen če se odloči, da v določenem primeru to ni primerno. The Ombudsman sends the opinion of the institution concerned to the citizen, unless he decides that it is inappropriate to do so in a specific case.

  74. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic pošlje mnenje pristojne institucije pritožniku. The Ombudsman sends the opinion of the institution concerned to the complainant.

  75. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic sprejme izvedbene določbe za ta sklep. The Ombudsman shall adopt the implementing provisions for this Decision.

  76. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic čimprej obvesti pritožnika o ukrepih, ki jih je sprejel v zvezi z njegovo pritožbo. The Ombudsman shall as soon as possible inform the person lodging the complaint of the action he has taken on it.

  77. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic preneha opravljati svoje naloge ob koncu svojega mandata, z odstopom ali razrešitvijo. The Ombudsman shall cease to exercise his duties either at the end of his term of office or on his resignation or dismissal.

  78. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic opravlja svoje dolžnosti do nastopa funkcije svojega naslednika, razen v primeru smrti ali razrešitve. The Ombudsman shall exercise his duties until his successor takes office, except in the case of his death or dismissal.

  79. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic ima glede plačila, nadomestil in pokojnine enak položaj kakor sodnik Sodišča Evropskih skupnosti. The Ombudsman shall have the same rank in terms of remuneration, allowances and pension as a judge at the Court of Justice of the European Communities.

  80. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic obvesti to institucijo ali organ takoj po prejemu pritožbe. The Ombudsman shall inform the institution or body concerned as soon as a complaint is referred to him.

  81. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic opravlja svoje naloge v skladu s pooblastili, ki jih institucijam in organom Skupnosti podeljujejo pogodbe. The Ombudsman shall perform his duties in accordance with the powers conferred on the Community institutions and bodies by the Treaties.

  82. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic opravlja svoje naloge popolnoma neodvisno ter v splošnem interesu Skupnosti in državljanov Unije. The Ombudsman shall perform his duties with complete independence, in the general interest of the Communities and of the citizens of the Union.

  83. Drugo Pravna redakcija ID:
  Nato varuh človekovih pravic pošlje poročilo Evropskemu parlamentu in pristojni instituciji ali organu. The Ombudsman shall then send a report to the European Parliament and to the institution or body concerned.

  84. Drugo Pravna redakcija ID:
  V skladu s členom 3(6) in (7) navedenega sklepa varuh človekovih pravic Parlament obvesti o nepravilnostih, o katerih lahko pristojni odbor pripravi poročilo. The Ombudsman shall, in accordance with Article 3(6) and (7) of the above decision, inform Parliament of cases of maladministration, on which the committee responsible may draw up a report.

  85. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic na lastno pobudo ali po prejemu pritožbe izvede vse preiskave, ki se mu zdijo utemeljene, da bi pojasnil vse domnevne nepravilnosti v dejavnostih institucij in organov Skupnosti. The Ombudsman shall, on his own initiative or following a complaint, conduct all the enquiries which he considers justified to clarify any suspected maladministration in the activities of Community institutions and bodies.

  86. Drugo Pravna redakcija ID:
  Parlamentarni varuh človekovih pravic The Parliamentary Ombudsmen

  87. Drugo Pravna redakcija ID:
  Sklep o predpisih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje dolžnosti varuha človekovih pravic, ter določbe za izvedbo tega sklepa, kakor jih sprejme varuh človekovih pravic, so v informacijo priloženi k poslovniku fn. The decision on the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties and the provisions implementing that decision as adopted by the Ombudsman are annexed for information to the Rules of Procedure fn.

  88. Drugo Pravna redakcija ID:
  Sklep o predpisih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje dolžnosti varuha človekovih pravic, ter določbe za izvedbo tega sklepa, kot jih sprejme varuh človekovih pravic, so v vednost priloženi poslovniku. The decision on the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties and the provisions implementing that decision as adopted by the Ombudsman are annexed for information to the Rules of Procedure.

  89. Drugo Pravna redakcija ID:
  Prvi varuh človekovih pravic, imenovan po začetku veljavnosti Pogodbe EU, je imenovan za preostanek parlamentarnega mandata. The first Ombudsman to be appointed after the entry into force of the EU Treaty shall be appointed for the remainder of the parliamentary term.

  90. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic se pri prevzemu svojih nalog pred Sodiščem Evropskih skupnosti slovesno zaveže, da bo svoje naloge opravljal popolnoma neodvisno in nepristransko ter da bo med svojim mandatom in po njem spoštoval iz njega izhajajoče obveznosti, zlasti dolžnost, da bo po izteku mandata pri sprejemanju nekaterih imenovanj ali ugodnosti ravnal pošteno in diskretno. When taking up his duties, the Ombudsman shall give a solemn undertaking before the Court of Justice of the European Communities that he will perform his duties with complete independence and impartiality and that during and after his term of office he will respect the obligations arising therefrom, in particular his duty to behave with integrity and discretion as regards the acceptance, after he has ceased to hold office, of certain appointments or benefits.

  91. Drugo Pravna redakcija ID:
  Kadar varuh človekovih pravic zaključi primer s kritično oceno, o tem obvesti pritožnika. When the Ombudsman closes the case with a critical remark, he informs the complainant.

  92. Drugo Pravna redakcija ID:
  Kadar mora varuh človekovih pravic zaradi tekočih ali zaključenih sodnih postopkov v zvezi z dejstvi, ki so mu bila predstavljena, pritožbo razglasiti za nedopustno ali prenehati njeno obravnavo, se ugotovitve preiskav, ki jih je do takrat izvedel, dokončno arhivirajo. When the Ombudsman, because of legal proceedings in progress or concluded concerning the facts which have been put forward, has to declare a complaint inadmissible or terminate consideration of it, the outcome of any enquiries he has carried out up to that point shall be filed definitively.

  93. Drugo Pravna redakcija ID:
  ker člen 138e Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti določa, da je Varuh človekovih pravic pri opravljanju svojih nalog popolnoma neodvisen; ker je Evropski Parlament v svojem Sklepu z dne 9. marca 1994 (5)5)5 fn o Pravilih in splošnih pogojih za opravljanje nalog Varuha človekovih pravic sklenil, da Varuhu človekovih pravic pomaga sekretariat in da ima Varuh človekovih pravic v zadevah povezanih z njegovimi zaposlenimi, enak status kot ga imajo institucije v smislu člena 1 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti, Whereas Article 138e of the Treaty establishing the European Community stipulates that the Ombudsman of the European Union is to be completely independent in the performance of his duties; whereas, in its Decision of 9 March 1994 (5) on the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties, the European Parliament decided that the Ombudsman was to be assisted by a secretariat and that, in matters concerning his staff, he was to have the same status as the institutions within the meaning of Article 1 of the Staff Regulations of Officials of the European Communities,

  94. Drugo Pravna redakcija ID:
  ker mora varuh človekovih pravic sprejeti izvedbene določbe za ta sklep; Whereas it is for the Ombudsman to adopt the implementing provisions for this Decision;

  95. Drugo Pravna redakcija ID:
  ker so varuh človekovih pravic in njegovo osebje dolžni zaupno obravnavati vsako informacijo, ki so jo pridobili pri opravljanju svojih nalog; Whereas the Ombudsman and his staff are obliged to treat in confidence any information which they have acquired in the course of their duties;

  96. Drugo Pravna redakcija ID:
  ker mora varuh človekovih pravic svoje naloge opravljati popolnoma neodvisno in slovesno zapriseči pred Sodiščem Evropskih skupnosti, da bo po nastopu svoje funkcije tako ravnal; Whereas the Ombudsman must perform his duties with complete independence and give a solemn undertaking before the Court of Justice of the European Communities that he will do so when taking up his duties;

  97. Drugo Pravna redakcija ID:
  ker mora imeti varuh človekovih pravic, ki lahko deluje tudi na lastno pobudo, dostop do vseh sredstev, potrebnih za opravljanje svojih nalog; Whereas the Ombudsman, who may also act on his own initiative, must have access to all the elements required for the performance of his duties;

  98. Drugo Pravna redakcija ID:
  Varuh človekovih pravic v okviru navedenih pogodb in v njih določenih pogojev pomaga pri odkrivanju nepravilnosti v dejavnostih institucij in organov Skupnosti, z izjemo Sodišča Evropskih skupnosti in Sodišča prve stopnje, ki delujeta v svoji pravosodni funkciji, ter daje priporočila, da bi tako ravnanje prenehalo. Within the framework of the aforementioned Treaties and the conditions laid down therein, the Ombudsman shall help to uncover maladministration in the activities of the Community institutions and bodies, with the exception of the Court of Justice and the Court of First Instance acting in their judicial role, and make recommendations with a view to putting an end to it.

  99. Drugo Pravna redakcija ID:
  ker varuh človekovih pravic, kadar meni, da zahtevane pomoči ne bo dobil, to sporoči Evropskemu parlamentu, ki ustrezno ukrepa; whereas if the Ombudsman finds that the assistance requested is not forthcoming, he shall inform the European Parliament, which shall make appropriate representations;

  100. Drugo Pravna redakcija ID:
  ker je varuh človekovih pravic vseeno dolžan pristojne organe seznaniti z dejstvi, ki se po njegovem mnenju nanašajo na kazensko pravo in ki jih je opazil med svojimi preiskavami; whereas the Ombudsman is, however, obliged to inform the competent authorities of facts which he considers might relate to criminal law and which have come to his attention in the course of his enquiries;


  Čas iskanja: 0.2 sekund