Iskani izraz: Chamber of Craft and Small Business of Slovenia

Prevod iz Evroterma:
 • OZS
 • Obrtna zbornica Slovenije
 • Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
 • Glejte tudi:   Gigafida        
  Nova beseda        
  Linguee        
  Glosbe        
  My Memory        
  EUR+Lex        
  2lingual        

  Število zadetkov: 16626

  1. Drugo Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 110/2002
  (1) In order to ensure expertise, the safeguarding of the public interest in the field of spatial planning and the construction of works, and the safety of third parties, two professional chambers shall be founded in the Republic of Slovenia, viz. the Chamber of Architecture and spatial planning of Slovenia (hereinafter: (1) V Republiki Sloveniji se zaradi zagotavljanja strokovnosti in varovanja javnega interesa na področju urejanja prostora in graditve objektov ter varstva tretjih oseb ustanovita dve poklicni zbornici, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljnjem besedilu:

  2. Drugo Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 110/2002
  After obtaining the opinions specified in the previous paragraph, the ministry responsible for spatial planning and construction matters shall prepare standpoints on the draft specified in the previous paragraph and shall send them together with the opinions specified in the previous paragraph to the relevant professional chamber for it to appropriately supplement or correct the draft on the basis of the standpoints or opinions and to send the coordinated proposal for minimum tariff conditions to the Government of the Republic of Slovenia for adoption. (2) Po pridobitvi mnenj iz prejšnjega odstavka pripravi ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve, stališče o osnutku iz prejšnjega odstavka in ga skupaj z mnenji iz prejšnjega odstavka pošlje pristojni poklicni zbornici, da osnutek na podlagi stališča oziroma mnenj ustrezno dopolni oziroma popravi in pošlje usklajen predlog minimalnih tarifnih pogojev Vladi Republike Slovenije v sprejem.

  3. Drugo Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 110/2002
  In the event of the ZAPS or the IZS going into bankruptcy or liquidation, irrespective of the regulations governing the dissolution of legal persons the proceedings may not be completed until, in the manner and under the conditions stipulated by the statute of the ZAPS or the IZS, the records and other materials used by the professional chamber in the implementation of public authorisations pursuant to the provisions of this act are returned to the Republic of Slovenia. (2) V primeru, da pride do likvidacijskega ali stečajnega postopka ZAPS oziroma IZS, se ta postopek ne glede na predpise, ki urejajo prenehanje pravnih oseb, ne more zaključiti prej, preden se na način in pod pogoji, določenimi s statutom ZAPS oziroma IZS, Republiki Sloveniji ne vrnejo evidence in druga gradiva, ki jih je takšna poklicna zbornica uporabljala pri izvajanju javnih pooblastil po določbah tega zakona.

  4. Drugo Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 110/2002
  The minister responsible for spatial planning and construction matters may at any time after the adoption of the minimum tariff conditions propose amendments or additions to the relevant professional chamber, and may also prepare a proposal for amendments or additions himself and send it to the Government of the Republic of Slovenia for adoption. (3) Minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve, lahko kadarkoli po sprejetju minimalnih tarifnih pogojev pristojni poklicni zbornici predlaga spremembe oziroma dopolnitve, lahko pa tudi sam pripravi predlog sprememb oziroma dopolnitev in ga pošlje Vladi Republike Slovenije v sprejem.

  5. Drugo Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 110/2002
  Work management examinations shall be held at the relevant chamber of commerce and industry, and artisan craft examinations shall be held at the relevant chamber of small business. (4) Delovodski izpiti se opravljajo pri pristojni gospodarski zbornici, mojstrski izpiti pa se opravljajo pri pristojni obrtni zbornici.

  6. Drugo Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 110/2002
  the ZAPS) and the Chamber of Engineers of Slovenia (hereinafter: ZAPS) in Inženirska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu:

  7. Delo in sociala Objava ID: Ur. l. RS, št. 40/2003
  CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF SLOVENIA GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

  8. Delo in sociala Objava ID: Ur. l. RS, št. 40/2003
  CHAMBER OF CRAFT OF SLOVENIA OBRTNA ZBORNICA SLOVENIJE

  9. Delo in sociala Objava ID: Ur. l. RS, št. 40/2003
  The Government has, in order to support the companies which are about to complete the transitional restructuring and to improve the position of companies facing difficulties, prepared the Act Governing the Rescue and Restructuring Aid for Companies in Difficulty (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No 110/02) which represents the legal basis for granting funds to those companies in accordance with the EU rules on granting state aid for the purposes of business, financial and human resources restructuring as the starting-point for their competitiveness in the future. Vlada je za podporo podjetjem, ki zaključujejo tranzicijsko prestrukturiranje in za izboljšanje položaja podjetij v težavah pripravila Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb (Uradni list RS št. 110/02), ki predstavlja pravno podlago za dodeljevanje sredstev tem podjetjem, v skladu s pravili EU o dodeljevanju državnih pomoči, za namene poslovnega, finančnega in kadrovskega prestrukturiranja teh podjetij kot izhodišče za njihovo konkurenčnost v prihodnosti.

  10. Delo in sociala Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2000-91
  A person who is employed on board of a vessel and who is resident in the territory of a Contracting Party shall be subject to the legislation of Slovenia, if the vessel is flying under the flag of Slovenia, and to the legislation of the Netherlands, if the employer has his registered office or his place of business in the Netherlands. Za osebo, ki je zaposlena na ladji in ima stalno prebivališče na ozemlju ene pogodbenice, velja slovenska zakonodaja, če ladja pluje pod slovensko zastavo, in nizozemska zakonodaja, če ima delodajalec svoj sedež ali poslovno enoto na Nizozemskem.

  11. Finance Objava ID: 025_12_1013_2008_1_Noveli A in B
  b) on loans raised with and debt securities issued by an authorised institution in accordance with the law regulating insurance and financing of international business transactions for which, subject to the aforementioned law, guarantees are issued by Slovenia; b) iz najetih kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev s strani pooblaščene institucije v skladu z zakonom, ki ureja zavarovanje in financiranje mednarodnih gospodarskih poslov, za katera po navedenem zakonu daje poroštvo Slovenija;

  12. Finance Objava ID: Ur. l. RS, št. 2005-94
  (iii) the institution in Slovenia which is authorized in accordance with internal law on insurance and financing of international business transactions; (iii) ustanova v Sloveniji, ki je po notranjem pravu pooblaščena za zavarovanje in financiranje mednarodnih gospodarskih poslov;

  13. Finance Objava ID: Ur. l. RS, št. 40
  (1) A non-resident` s place of establishment subject to this Act shall be the place of business, i.e. a place in or through which the non-resident` s activities in Slovenia are conducted partly or in full. (1) Poslovna enota nerezidenta po tem zakonu je kraj poslovanja, to je kraj, v katerem ali preko katerega nerezident v celoti ali delno opravlja aktivnosti v Sloveniji.

  14. Finance Objava ID: Ur. l. RS, št. 40
  b) on loans raised and debt securities issued by an authorised institution in accordance with the act regulating insurance and financing of international business transactions for which, subject to the said act, guarantees are issued by Slovenia. b) iz najetih kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev s strani pooblaščene institucije v skladu z zakonom, ki ureja zavarovanje in financiranje mednarodnih gospodarskih poslov, za katera po navedenem zakonu daje poroštvo Slovenija;

  15. Finance Objava ID: Ur. l. RS, št. 40
  income from alienating immovable property constituting the business assets of the non-resident` s place of establishment in Slovenia, and the income from alienating such a place of establishment; dohodki od odsvojitve premičnin, ki so del poslovnega premoženja poslovne enote nerezidenta v Sloveniji, in dohodek iz odsvojitve take poslovne enote;

  16. Finance Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2004-39
  The existing taxes to which the Agreement shall apply are: a) in Slovenia: (i) the tax on profits of legal persons; and (ii) the tax on income of individuals, including wages and salaries, income from agricultural activities, income from business, capital gains and income from immovable and movable property; (hereinafter referred to as "Slovenian tax"); Obstoječi davki, za katere se uporablja sporazum, so: a) v Sloveniji: i) davek od dobička pravnih oseb in ii) davek od dohodka posameznikov, vključno z mezdami in plačami, dohodkom iz kmetijskih dejavnosti, dohodkom iz poslovanja, dobičkom iz kapitala in dohodkom iz nepremičnin in premičnin (v nadaljevanju ` slovenski davek` );

  17. Finance Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2004-40
  a) in Slovenia: (i) the tax on profits of legal persons; (ii) the tax on income of individuals, including wages and salaries, income from agricultural activities, income from business, capital gains and income from immovable and movable property; (hereinafter referred to as "Slovenian tax"). a) v Sloveniji: i) davek od dobička pravnih oseb; ii) davek od dohodka posameznikov, vključno z mezdami in plačami, dohodkom iz kmetijskih dejavnosti, dohodkom iz poslovanja, kapitalskimi dobički in dohodkom iz nepremičnin in premičnin (v nadaljevanju ` slovenski davek` );

  18. Finance Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-22
  By an agreement (hereinafter called »the Finance Contract«) dated 20/22 July 2004 between the Bank and the Public Fund of the Republic of Slovenia for Regional Development and Preservation of Slovene Rural Areas (hereinafter called ` the Borrower` ), the Bank has agreed to establish in favour of the Borrower a credit in an amount of EUR 20 000 000 (twenty million euro) to co-finance small and medium-scale sub-projects undertaken by the ministries, state agencies, local government authorities and private entities, as more particularly described in the Technical Description set out in Schedule A of the Finance Contract. da s pogodbo (v nadaljevanju »finančna pogodba«) z dne 20./22. julija 2004 med banko in Javnim skladom Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (v nadaljevanju »kreditojemalec«) banka soglaša, da bo kreditojemalcu dala kredit v znesku 20 000 000 evrov (dvajset milijonov evrov) za sofinanciranje malih in srednjih podprojektov, ki jih izvajajo ministrstva, državne agencije, organi lokalnih oblasti in zasebni subjekti, kot je podrobneje opisano v tehničnem opisu v Prilogi A finančne pogodbe;

  19. Finance Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-94
  (a) in Slovenia: (i) the tax on profits of legal persons; (ii) the tax on income of individuals, including wages and salaries, income from agricultural activities, income from business, capital gains and income from immovable and movable property; (iii) the tax on property; (hereinafter referred to as »Slovenian tax«); a) v Sloveniji: i) davek od dobička pravnih oseb; ii) davek od dohodka posameznikov, vključno z mezdami in plačami, dohodkom iz kmetijskih dejavnosti, dohodkom iz poslovanja, dobičkom iz kapitala in dohodkom iz nepremičnin in premičnin; iii) davek od premoženja (v nadaljevanju »slovenski davek«);

  20. Finance Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2006-129
  c) The provisions of sub-paragraph b) shall apply instead of the provisions of sub-paragraph a) to items of income as defined in Articles 7 and 10 and to the assets from which such income is derived if the resident of the Federal Republic of Germany does not prove that the gross income of the permanent establishment in the business year in which the profit has been realised or of the company resident in the Republic of Slovenia in the business year for which the dividends were paid was derived exclusively or almost exclusively from activities within the meaning of nos. 1 to 6 of paragraph 1 of section 8 of the German Law on External Tax Relations (Aussensteuergesetz); the same shall apply to immovable property used by a permanent establishment and to income from such property (paragraph 4 of Article 6) and to profits from the alienation of such immovable property (paragraph 1 of Article 13) and of the movable property forming part of the business property of the permanent establishment (paragraph 2 of Article 13). c) Določbe pododstavka b) se uporabljajo namesto določb pododstavka a) za dele dohodka, kot so opredeljeni v 7. in 10. členu, in za premoženje, iz katerega izhaja tak dohodek, če rezident Zvezne republike Nemčije ne dokaže, da je bruto dohodek stalne poslovne enote v poslovnem letu, v katerem je bil ustvarjen dobiček, ali družbe, ki je rezident v Republiki Sloveniji, v poslovnem letu, za katero so bile plačane dividende, nastal izključno ali skoraj izključno iz dejavnosti v smislu točk 1 do 6 prvega odstavka 8. člena nemškega Zakona o zunanjih davčnih odnosih (Aussensteuergesetz); enako velja za nepremičnine, ki jih uporablja stalna poslovna enota, in za dohodek iz takega premoženja (četrti odstavek 6. člena) ter za dobiček iz odtujitve takih nepremičnin (prvi odstavek 13. člena) in premičnin, ki so sestavni del poslovnega premoženja stalne poslovne enote (drugi odstavek 13. člena).

  21. Finance Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2009-29
  (ii) the tax on small business activities; ii) davek od poslovanja malih podjetij,

  22. Finance Objava ID: Ur. l., št. 127
  (3) The public partner may refuse the consent referred to in the second paragraph of this article exclusively if such business would run counter to the public-private partnership contract, the public order of Slovenia or would threaten the unimpeded operation of the public-private partner relationship. (3) Javni partner sme zavrniti soglasje iz drugega odstavka tega člena izključno, če bi tak posel bil v nasprotju s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, javnim redom Republike Slovenije ali bi ogrozil nemoteno izvajanje razmerja javno-zasebnega partnerstva.

  23. Gospodarstvo Objava ID: OECD
  These goals represent the goals and expectations of the Republic of Slovenia as the owner of investments but not annual goals or even annual business plans of individual companies. Ti cilji predstavljajo cilje in pričakovanja Republike Slovenije kot lastnice naložb, ne pa letnih ciljev ali celo letnih poslovnih načrtov posameznih družb.

  24. Gospodarstvo Objava ID: OECD
  reports regarding the business operation of all Companies with State Capital Investments of the Republic of Slovenia. poročila o poslovanju vseh družb s kapitalsko naložbo Republike Slovenije.

  25. Gospodarstvo Objava ID: Ur. l. RS, št. 25, 7. 5. 2004
  (1) Legal and natural persons, either national or foreign, engaged in advertising activities in the territory of the Republic of Slovenia may join the Slovene Advertising Chamber. (1) Pravne in fizične, domače ali tuje osebe, ki opravljajo dejavnost oglaševanja na območju Republike Slovenije, se lahko združujejo v Slovensko oglaševalsko zbornico.

  26. Gospodarstvo Objava ID: Ur. l. RS, št. 25, 7. 5. 2004
  (2) A lawsuit referred to in the preceding article may also be filed by the chamber or business association of which the defendant enterprise is a member. (2) Tožbo iz predhodnega člena lahko vloži tudi zbornica ali poslovno združenje, katerega član je podjetje, ki je toženec.

  27. Gospodarstvo Objava ID: Ur. l. RS, št. 25, 7. 5. 2004
  If a timeshare contract for residential property or loan contract from the preceding article are also subject to foreign legal regulations, the provisions of this Act shall be applied notwithstanding, if 1. the residential property is located in the territory of one of the member states of the European Union, or 2. the contract was concluded on the basis of a public tender, advertising in public or similar business activity, which is managed by an enterprise in the territory of the Republic of Slovenia, and if the consumer at the time of release of a statement, held permanent or temporary residence in the Republic of Slovenia. Če pogodbo o časovnem zakupu stanovanjskih objektov, ali posojilno pogodbo iz prejšnjega člena urejajo tuji pravni predpisi, se določbe tega zakona kljub temu uporabljajo, če: 1. se stanovanjski objekt nahaja na ozemlju države članice Evropske unije ali 2. če pride do sklenitve pogodbe na podlagi javne ponudbe, javnega oglaševanja ali podobne poslovne dejavnosti, ki jo opravlja podjetje na ozemlju Republike Slovenije, in če ima potrošnik pri oddaji izjave, ki se nanaša na sklenitev pogodbe, stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

  28. Gospodarstvo Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2005-94
  Strengthening of competitiveness of enterprises through international and business information networking for small and medium enterprises (SMEs), technology networks and partnerships, capacity building for the acquisition and absorption of new technologies, technology training centres krepitev konkurenčnosti podjetij z mednarodnimi in poslovnimi informacijskimi omrežji za mala in srednja podjetja (MSP), tehnološkimi mrežami in partnerskimi povezavami, vzpostavitev institucij in kadrov za pridobivanje ter prevzemanje novih tehnologij, tehnološki centri za usposabljanje,

  29. Pravosodje Objava ID: Ur. l. RS, št. 26/1999
  The territorial jurisdiction to decide upon disputes against a foreign natural or legal person arising from their operation of business in the Republic of Slovenia shall be vested in the court on the territory of which the branch office of a legal person or, respectively, the residence of a natural person is situated, or in the court on the territory of which the registered office of the person entrusted with the management of a foreign person` s business affairs is situated. Za sojenje v sporih zoper tujo fizično ali pravno osebo, ki izvirajo iz njenega poslovanja v Republiki Sloveniji, je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega je v Republiki Sloveniji njena podružnica ali prebivališče oziroma sedež osebe, ki ji je zaupano opravljanje njenih poslov.

  30. Pravosodje Objava ID: Ur. l. RS, št. 7
  (1) The business premises, equipment, financial and other assets which upon commencement of work by courts in the area of misdemeanour cases are used by state authorities with the title of misdemeanour judge and by the Misdemeanours Panel of the Republic of Slovenia shall be assumed by local and higher courts for their use. (1) Poslovne prostore, opremo, finančna in druga sredstva, ki so ob začetku dela sodišč v zadevah prekrškov v uporabi državnih organov z imenom sodnik za prekrške oziroma Senat za prekrške Republike Slovenije, prevzamejo v uporabo okrajna sodišča oziroma višja sodišča.

  31. Promet Objava ID: Ur. l., št. 18-1062
  A representative office that also meets the prescribed conditions for performing business activities in the Republic of Slovenia may also sell transport documents of the founder if an international agreement on such sales has been concluded with the state of registration of the founder of the representative office. Predstavništvo, ki izpolnjuje predpisane pogoje tudi za opravljanje gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, lahko prodaja tudi prevozne listine ustanovitelja, če je o tej prodaji sklenjen mednarodni sporazum z državo registracije ustanovitelja predstavništva.

  32. Promet Objava ID: Ur. l., št. 18-1062
  a) its principal place of business, if such exists, and its registered office, are not located in the Republic of Slovenia or in the Communities; a) njegov glavni poslovni sedež, če obstaja, in njegov registrirani sedež nista v Republiki Sloveniji ali v Skupnosti;

  33. Protokol in zunanje zadeve Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2006-48
  the development of business links between economic operators of both Parties, including between small and medium-sized enterprises; razvoja poslovnih vezi med gospodarskimi subjekti obeh pogodbenih strani, vključno z malimi in srednjimi podjetji,

  34. Ureditev RS Objava ID: Ur. l. RS, št. 4
  - the Ministry of Industry and Construction, the Ministry of Small Business, the Ministry of Energy and the Ministry of Tourism and Catering as the Ministry of Economic Affairs, - Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo, Ministrstvo za malo gospodarstvo, Ministrstvo za energetiko in Ministrstvo za turizem in gostinstvo kot Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,

  35. Zdravje Objava ID: Trans
  According to the analysis, the future business depends first of all on the adoption of the Health Care Plan of the Republic of Slovenia, which among other defines also future employment and number of workers. Iz analize sledi, da je prihodnje poslovanje odvisno predvsem od sprejetja plana zdravstvenega varstva Republike Slovenije, ker ta določa med drugim tudi prihodnje zaposlovanje in število delavcev.

  36. Zdravje Objava ID: Trans
  Considering the good and the bad sides of a small general hospital (being with 152 hospital beds the smallest in the country) and the aim for a higher business effectiveness of the facility, author proposes the change of professional organization of hospital departments. Zavedajoč se dobrih in slabih strani majhne splošne bolnišnice (s 152 posteljami smo najmanjši v državi) in cilja, ki dviga poslovno uspešnost zavoda, predlagam spremembo strokovne organizacije bolniških oddelkov.

  37. Zdravje Objava ID: Trans
  Organizational problems of health care of haemophilia patients in Slovenia are the consequence of the small number of patients, the problems with the motivation of health and nursing personnel, and the division of labour. Organizacijske probleme zdravstvenega varstva hemofilikov v Sloveniji predstavljajo maloštevilnost bolnikov, težavnost motiviranosti zdravniškega in negovalnega osebja, spoštovanje delitve dela.

  38. Zdravje Objava ID: Trans
  The observation of 9 paralytic poliomyelitis cases in Slovenia 1978, and 66 cases in Albania, together with a small number of paralytic patients in Germany, the Netherlands, Canada and some Euro-Asian regions, where the disease had been absent for decades of years, clearly indicates the need for a strategy to eliminate apparent infections. Pojav devetih primerov poliomielitisa v Sloveniji l. 1978 in 66 primerov l. 1996 v Albaniji ter nekaj epidemij in pojav manjših skupin bolnikov v zadnjih letih v nemčiji na Nizozemskem, v Kanadi in državah evroazijskega območja, t.j. deželah, ki te bolezni že desetletja niso poznale, predstavlja pomembno opozorilo, da ta bolezen še vedno ogroža.

  39. Zdravje Objava ID: Ur. l. RS, št. 39
  Chamber of Commerce and Chamber of Crafts of Slovenia Gospodarska in Obrtna zbornica Slovenije

  40. Zdravje Objava ID: Ur. l. RS, št. 39
  Chamber of Commerce of Slovenia Gospodarska zbornica Slovenije

  41. Zdravje Objava ID: Ur. l. RS, št. 39
  Chamber of Commerce of Slovenia and its interest groupings Gospodarska zbornica Slovenije in njena interesna združenja

  42. Zdravje Objava ID: Ur. l. RS, št. 39
  Chamber of Crafts of Slovenia and its interest sections Obrtna zbornica Slovenije in njene interesne sekcije

  43. Znanost in kultura Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 2010-46
  To learn the experience that Slovenia has gained in the regulation of telecommunications, on-line content, on-line services and on-line business; prenašanje izkušenj, ki jih je Slovenija pridobila pri zakonskem urejanju področja telekomunikacij, spletnih vsebin, spletnih storitev in spletnega poslovanja;

  44. Drugo Finalizirano ID:
  Having regard to Council Directive No 64/224/EEC (4) of 25 February 1964 concerning the attainment of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of intermediaries in commerce, industry and small craft industries; ob upoštevanju Direktive Sveta št. 64/224/EGS() z dne 25. februarja 1964 o doseganju svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev v zvezi z dejavnostmi posrednikov v trgovini, industriji in drobni obrti;

  45. Drugo Finalizirano ID:
  Whereas in particular Council Directive No 64/427/EEC (5) of 7 July 1964 laying down detailed provisions concerning provided measures in respect of activities of self-employed persons in manufacturing and processing industries falling within ISIC Major Groups 23-40 (Industry and small craft industries) and as in Directive No 68/336/EEC (6) of 15 October 1968 laying down detailed provisions concerning provisional measures in respect of activities of self-employed persons in the food manufacturing and beverage industry (ISIC Major Groups 20 and 21) do not exclude the use of toxic products in the pursuit of the activities to which they apply; ker Direktiva Sveta 64/427/EGS z dne 7. julija 1964 o podrobni določitvi ukrepov na področju dejavnosti samozaposlenih oseb v proizvodni in predelovalni industriji iz oddelkov 23-40 Mednarodne klasifikacije industrijskih standardov (industrija in obrt) in ker Direktiva Sveta 68/336/EGS z dne 15. oktobra 1968 o podrobni določitvi ukrepov na področju dejavnosti samozaposlenih oseb v prehrambeni industriji in proizvodnji pijač (oddelek 20 in 21 Mednarodne klasifikacije industrijskih standardov) ne izključujeta uporabe strupenih proizvodov pri izvajanju dejavnosti, ki jih zajemata;

  46. Drugo Finalizirano ID:
  Whereas the activities of intermediaries in commerce, industry and small craft industries are the subject of Directives No 64/224/EEC and No 68/363/EEC; ker so dejavnosti posrednikov v trgovini, industriji in drobni obrti predmet direktiv št. 64/224/EGS in št. 68/363/EGS;

  47. Drugo Finalizirano ID:
  a statement by the employer shall not, however, be required in the case of workers coming within the provisions of the Council Directive of 25 February 19641 on the attainment of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of the activities of intermediaries in commerce, industry and small craft industries. vendar pa se ne zahteva izjava delodajalca pri delavcih, za katere se uporabljajo doloebe Direktive Sveta z dne 25. februarja 1964 o pridobitvi pravice do ustanavljanja in opravljanja storitev v zvezi z dejavnostmi posrednikov v trgovini, industriji in malih obrtnih dejavnostih;

  48. Drugo Finalizirano ID:
  craft business obrtno podjetje

  49. Drugo Finalizirano ID:
  in the area of activities of wholesale trade of intermediaries in commerce, industry and small craft industries, before the end of the second year of the second stage, na področju dejavnosti posrednikov v trgovini na debelo, industriji in drobni obrti pred koncem drugega leta druge faze,

  50. Drugo Finalizirano ID:
  small business malo podjetje

  51. Drugo Finalizirano ID: Trans
  'In view of its new status of a state, and of the old threats, 'small' Slovenia is particularly sensitive to all these things. 'Majhen slovenski prostor je za vse te reči - spričo nove državnosti in starih ogroženosti - še posebno občutljiv.

  52. Drugo Finalizirano ID: Trans
  A small market is peculiar to Slovenia, but a small number of newspapers controlling the entire market is nothing unusual - rather it is the rule in other world markets. Majhen trg je slovenska posebnost, toda malo število časnikov, ki obvladuje ves trg, ni novost, pravzaprav je to v svetovnih merilih že pravilo.

  53. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Business Central Europe claims that Slovenia was the third most connected state in Central and Eastern Europe at the end of 1997. By virtue of internet hosts per million population, Slovenia was behind Germany and Estonia, but ahead of countries perceived to be making the transition to capitalism faster, such as Hungary, the Czech Republic, and Poland (Business Central Europe, 1998.) Business Central Europe (1998) pravi, da je bila Slovenija na koncu leta 1997 tretja najbolj povezana država v srednji in vzhodni Evropi. Po podatkih o uporabnikih interneta na en milijon prebivalcev je bila Slovenija za Nemčijo in Estonijo, toda pred državami, za katere velja, da se v njih prehod v kapitalizem odvija hitreje, npr. Madžarska, Češka republika in Poljska.

  54. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Delo is expected to seek business links abroad, while Večer plans to work towards strategic alliances with the local media companies in Slovenia. Delo naj bi se usmerilo v sodelovanje na tujih trgih, Večer pa na povezovanje lokalnih medijev v slovenskem prostoru.

  55. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Finally, the efforts to attract foreign capital via several business oriented sites will be examined, sites that extol the virtues of Slovenia as a base of operations, virtues that are reflective of specific worldviews, along with promoting financial security for those who choose to start businesses in Slovenia. Končno bomo preučili prizadevanja za pritegnitev tujega kapitala s poslovno usmerjenimi skupinami spletnih strani, ki kot temelj delovanja povzdigujejo slovenske vrline - vrline, ki odsevajo določene poglede na svet - skupaj s promoviranjem finančne varnosti za tiste, ki bi se odločili za začetek poslovanja v Sloveniji.

  56. Drugo Finalizirano ID: Trans
  In Slovenia, revenues from sales contribute minimally to overall expenses, owing to small circulations. Sredstva od prodanih izvodov revije so zaradi nizke naklade v primerjavi s tiskanimi mediji v tujini glede na celotne stroške revije namreč minimalna.

  57. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Its main line of business is the publishing of the Večer daily, the most influential print medium in the north-eastern part of Slovenia, then of the 7D weekly, the Naš dom magazine and some other special editions. Glavna dejavnost podjetja je izdajanje dnevnega časnika Večer, najmočnejšega tiskanega medija v sv Sloveniji, tednika 7 dni, revije Naš dom in nekaterih posebnih izdaj.

  58. Drugo Finalizirano ID: Trans
  My article for the winter 2001 issue of the Media Watch journal was intended to shed some light on how much such an organization could in fact contribute to the reputation of the journalistic profession and where the power of journalistic reputation actually lay. 'Some time ago I participated in the round table discussion on whether journalists in Slovenia should establish a journalistic chamber/board. The argument that was most frequently used by the supporters of that idea was that such a body would take care about the reputation of the journalistic profession. Koliko to lahko pomaga ugledu poklica in kje se pravzaprav skriva prava moč novinarskega ugleda, sem sam poskušal pojasniti v zimski številki Medijske preže 2001: Pred časom sem sodeloval pri okrogli mizi, ki se je ukvarjala z vprašanjem, ali naj slovenski novinarji ustanovimo zbornico. Tisti, ki so zbornico zagovarjali, so najpogosteje uporabljali argument, da bo to telo poskrbelo za ugled novinarskega poklica.

  59. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Not wishing to deter smaller investors, the site indicates that the, 'average foreign investor... is a small to medium-sized company from one of the near European Union countries which are Slovenia's major trading partners.' (Figure 20. http://www.sigov.si/ tipo/eng/1001b.html) Skupina spletnih strani pa ne želi odvrniti manjših investitorjev, zato pravi, da 'je povprečni tuji investitor ... malo do srednje podjetje iz ene od bližnjih držav Evropske unije, ki so glavne slovenske trgovinske partnerice' (slika 20, http://www.sigov.si/TIPO/eng/1001b.html).

  60. Drugo Finalizirano ID: Trans
  On the other hand, Slovenia's media market is small, and the records of the ethics commission show that the number of complaints pertaining to the electronic media is not excessive. Po drugi strani pa je slovenski medijski trg majhen, že praksa častnega razsodišča, ki obravnava tudi dogajanja v elektronskih medijih, kaže, da število pritožb ni pretirano.

  61. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Other important dailies and weeklies in Slovenia include the tabloid Slovenske novice, a daily with the largest circulation in the country almost entirely owned by the joint-stock company Delo d. d. (which is also the publisher of the Delo daily); Finance, a business newspaper, published Wve times a week and owned by the gv group and Dagens Industri (a member of the Swedish media group Bonnier), each having a 50 percent share; and Žurnal, a free weekly published on Saturdays. Omenimo lahko še tabloid Slovenske novice, dnevni časopis z največjo naklado v skoraj stoodstotni lasti podjetja Delo d. d., ki je tudi izdajatelj časopisa Delo, poslovni dnevnik Finance, (izhaja pet dni v tednu), katerega lastnika (vsak po 50 odstotkov) sta skupina gv in Dagens Industri, del švedske medijske skupine Bonnier, in brezplačni sobotni tednik Žurnal.

  62. Drugo Finalizirano ID: Trans
  SLOVENIA - OPEN FOR BUSINESS SLOVENIJA - ODPRTA ZA POSLOVANJE

  63. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Slovenia has chosen to use the www as a platform to provide information and services to the domestic population and as a space for lobbying the international browser holding posts in business and policy. Slovenija se je odločila, da uporabi svetovni splet kot platformo za zagotavljanje informacij in storitev domačemu prebivalstvu in kot prostor za lobiranje z mednarodnimi brkljači, ki zasedajo položaje v poslovnem in političnem prostoru.

  64. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Slovenia has used the World Wide Web to establish a clear European identity, lobby for NATO accession (as a support to other efforts), and to attract business and provide information resources to the domestic populace and the international audience that comprises the Internet (See Brunn and Cottle, 1997 for more on the Slovenian use of the web.) Slovenija je svetovni splet izkoristila za to, da je vzpostavila jasno evropsko identiteto, lobirala za priključitev k NATO (zaradi podpiranja drugih prizadevanj), pritegnila posle in zagotovila informacijske vire domačemu prebivalstvu in mednarodnemu občinstvu, priključenem na internet (več o slovenski uporabi spleta glej v Brunn in Cottle, 1997).

  65. Drugo Finalizirano ID: Trans
  State promotion of tourism on the net as a source of FDI or of foreign currency and business growth is present, though one finds many private groups also promoting tourism in Slovenia. Državna promocija turizma na mreži kot vir FDI ali povečanja količine tujih valut in poslovne rasti je opazna, najdemo pa tudi mnoge zasebne skupine, ki promovirajo turizem v Sloveniji.

  66. Drugo Finalizirano ID: Trans
  The article takes a critical look at the boom in female entrepreneurship and points out that, unlike women living in western countries, women in Slovenia enter the world of business from economic necessity rather than from boredom. Prispevek kritično govori o boomu ženskega podjetništva in opozarja, da v nasprotju z zahodnimi kolegicami ženske pri nas stopijo na pot podjetništva iz ekonomske nuje, ne iz dolgočasja.

  67. Drugo Finalizirano ID: Trans
  The pages analyzed map a Slovenia that is business friendly, with strategic advantages that are ready for exploitation. Analizirane strani kažejo Slovenijo, ki je prijazna za poslovanje, s strateškimi prednostmi, ki čakajo na izkoriščanje.

  68. Drugo Finalizirano ID: Trans
  The point is important as Slovenia describes the majority of FDI as the result of small to medium size firms from neighboring countries investing. To je pomembno, saj Slovenija pravi, da je večina FDI posledica investiranja malih do srednjih firm iz sosednjih držav.

  69. Drugo Finalizirano ID: Trans
  Things settled down during the following few years as the rather slow pace at which Kanal A developed convinced many that Slovenia was too small for even one commercial channel, let alone more than one. Stvari so se nato precej utišale, saj so zaradi relativno počasnega razvoja Kanala A mnogi menili, da je Slovenija premajhna za komercialno televizijo, kaj šele da bi imela več takšnih postaj.

  70. Drugo Finalizirano ID: Trans
  This sign serves as yet another marker that Slovenia is open for business, and plays by the same rules that govern international trade elsewhere. Je še en kazalec tega, da je Slovenija odprta za poslovanje in da igra po istih pravilih, ki vodijo mednarodno trgovino drugje.

  71. Delo in sociala Finalizirano ID: 31999L0042
  Directive 75/369/EEC (Article 6: where the activity is regarded as being of an industrial or small-craft nature) Direktiva 75/369/EGS (Člen 6: kadar se dejavnost šteje kot industrijska ali drobnoobrtna)

  72. Delo in sociala Finalizirano ID: 31999L0042
  provision of services, by way of professional activities, by an intermediary in the employment of one or more commercial, industrial or small craft undertakings. opravljanje storitev posrednika s poklicnimi dejavnostmi, ki ga zaposli eno ali več trgovskih, industrijskih podjetij ali podjetij drobne obrti.

  73. Finance Finalizirano ID: Trans
  (1) The subject of supervision must enable the inspector of the Bank of Slovenia at his request to conduct the examination of the operations at the head office of the subject of supervision and in other localities in which the subject of supervision or another person with his authorisation performs activities and business in connection with which the Bank of Slovenia is conducting supervision. (1) Subjekt nadzora mora inšpektorju Banke Slovenije na njegovo zahtevo omogočiti, da opravi pregled poslovanja na sedežu subjekta nadzora in v drugih prostorih, v katerih subjekt nadzora oziroma druga oseba po njegovem pooblastilu opravlja dejavnosti in posle, v zvezi s katerimi Banka Slovenije opravlja nadzor.

  74. Finance Finalizirano ID: Trans
  (1) The subject of supervision which processes data by computer or keeps his business books and other evidence by computer must, at the request of the authorised person of the Bank of Slovenia, provide the appropriate aids for the inspection of business books and evidence and for testing the appropriateness of the data processed by computer. (1) Subjekt nadzora, ki računalniško obdeluje podatke oziroma računalniško vodi poslovne knjige in druge evidence, mora na zahtevo pooblaščene osebe Banke Slovenije zagotoviti ustrezne pripomočke za pregled poslovnih knjig in evidenc ter preizkušanje ustreznosti računalniško obravnavanih podatkov.

  75. Finance Finalizirano ID: Trans
  (2) On the Bank of Slovenia's request, the bank must produce computer print-outs or copies of the evidence or other business books and documents. (2) Banka mora na zahtevo Banke Slovenije izročiti računalniške izpiske oziroma kopije evidenc oziroma drugih poslovnih knjig in dokumentacije.

  76. Finance Finalizirano ID: Trans
  (2) The subject of supervision must enable the inspector of the Bank of Slovenia, at his request, to examine the business books, business documents and administrative or business evidence in the extent necessary for the conduct of an individual supervision or in the extent prescribed by the law which regulates individual supervision. (2) Subjekt nadzora mora inšpektorju Banke Slovenije na njegovo zahtevo omogočiti pregled poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih evidenc, v obsegu potrebnem za izvajanje posameznega nadzora oziroma v obsegu, določenem z zakonom, ki ureja posamezen nadzor.

  77. Finance Finalizirano ID: Trans
  (2) The subject of supervision must ensure that, at the request of an authorised person of the Bank of Slovenia during the time in which the authorised persons of the Bank of Slovenia conduct the examination of the operations in the area under the first paragraph of article 198 of the present law, authorised persons of the subject of supervision who can provide explanations regarding the business books, business documents and administrative or business evidence which are the subject of the examination, are present in the area. (2) Subjekt nadzora mora zagotoviti, da so v času, v katerem pooblaščene osebe Banke Slovenije opravljajo pregled poslovanja v prostorih iz prvega odstavka 198. člena tega zakona, v teh prostorih prisotne pooblaščene osebe subjekta nadzora, ki lahko na zahtevo pooblaščenih oseb Banke Slovenije podajo pojasnila v zvezi s poslovnimi knjigami, poslovno dokumentacijo ter administrativnimi oziroma poslovnimi evidencami, ki so predmet pregleda.

  78. Finance Finalizirano ID: Trans
  (3) In the event under the second paragraph of this article, the Bank of Slovenia may, even before the issue of the order, carry out an examination of business books and other documents of the person and collect other evidence for the purpose of establishing whether the person provides banking services. (3) V primeru iz drugega odstavka tega člena lahko Banka Slovenije še pred izdajo odredbe opravi pregled poslovnih knjig in druge dokumentacije osebe in zbere druge dokaze, zaradi ugotovitve, ali oseba opravlja bančne storitve.

  79. Finance Finalizirano ID: Trans
  (3) The subject of supervision must produce to the inspector of the Bank of Slovenia, at his request, computer print-outs or copies of business books, business documents and administrative or business evidence. (3) Subjekt nadzora mora Banki Slovenije na njeno zahtevo izročiti računalniške izpiske oziroma kopije poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih evidenc.

  80. Finance Finalizirano ID: Trans
  (4) Members of a bank's management board must ensure that the bank keeps books of accounts and other records and business documents, prepares book-keeping documents, evaluates book-keeping entries, prepares accounting and other reports, and reports to and notifies the Bank of Slovenia in accordance with the present law and regulations on the basis thereof. (4) Člani uprave banke morajo zagotoviti, da banka vodi poslovne in druge knjige ter poslovno dokumentacijo, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti knjigovodske postavke, sestavlja računovodska in druga poročila ter poroča oziroma obvešča Banko Slovenije v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.

  81. Finance Finalizirano ID: Trans
  The Bank of Slovenia shall promulgate a decree on business books and business reports of banks whereby it shall prescribe: Banka Slovenije izda sklep o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank, s katerim predpiše:

  82. Finance Finalizirano ID: Trans
  When the Bank of Slovenia finds violations in the keeping of business books, or administrative and other evidence which the bank is required to keep, or more comprehensive violations in the operations of the bank, it may order the bank also to submit a report on the elimination of the violations, containing a positive opinion of the authorised auditor that the violations establish have been eliminated. Kadar Banka Slovenije ugotovi kršitve pri vodenju poslovnih knjig, oziroma administrativnih in drugih evidenc, ki jih je dolžna voditi banka, oziroma obsežnejše kršitve pri poslovanju banke, lahko banki z odredbo naloži tudi, da o odpravi kršitev predloži poročilo, s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene.

  83. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
  (1) A branch of a Member State insurance undertaking may start to perform insurance business in the Republic of Slovenia if the competent supervisory authority of the Member State in question undertakes the following with regard to the Insurance Supervision Agency: (1) Podružnica zavarovalnice države članice lahko v Republiki Sloveniji prične opravljati zavarovalne posle, če pristojni nadzorni organ države članice Agencijo za zavarovalni nadzor

  84. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
  (1) A foreign insurance undertaking may only perform insurance business in the territory of the Republic of Slovenia through a branch. (1) Tuja zavarovalnica lahko na ozemlju Republike Slovenije opravlja zavarovalne posle samo preko podružnice.

  85. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
  (1) Agreements between undertakings regarding business conditions in the market which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition in the Republic of Slovenia shall be prohibited and shall be null and void. (1) Prepovedani in nični so sporazumi med podjetji o pogojih poslovanja na trgu, katerih cilj ali učinek je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji.

  86. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
  (1) An insurance undertaking entitled to perform insurance business within individual classes of insurance in Member States shall also be allowed to perform insurance business in the said classes of insurance in the territory of the Republic of Slovenia, either through a branch or directly. (1) Zavarovalnica, ki je v državi članici upravičena opravljati zavarovalne posle v posameznih zavarovalnih vrstah, lahko zavarovalne posle v teh zavarovalnih vrstah opravlja tudi na območju Republike Slovenije, bodisi preko podružnice, bodisi neposredno.

  87. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
  (1) An insurance undertaking shall be a legal entity with its head office in the territory of the Republic of Slovenia that has been granted an authorisation to perform insurance business by the Insurance Supervision Agency. (1) Zavarovalnica je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov.

  88. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
  (1) Supervision of a Member State insurance undertaking performing insurance business in the territory of the Republic of Slovenia shall be carried out by the competent supervisory authority of the Member State. (1) Nadzor nad zavarovalnico države članice, ki opravlja zavarovalne posle na območju Republike Slovenije, opravlja pristojni nadzorni organ države članice.

  89. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
  (1) The Chamber of Commerce and Industry of Slovenia and the Chamber of Small Business of Slovenia (hereinafter: the Chamber) shall draw up on the basis of a public call, a list of the interested suppliers of works. In so doing they shall take account of the provisions laid down in this Act relating to the fulfilment of conditions under Article 41 (2), points 1., 2., 3. and 5, and the provisions of rules applying to the construction of premises in the Republic of Slovenia. Upon fulfilment of the same conditions, suppliers from other countries may also be included in the list, provided that the Republic of Slovenia has concluded a specific agreement to this effect. If the Chamber establishes in any way that the listed supplier no more fulfils the required conditions, the Chamber shall invite such supplier in writing, not later than 8 days after having established this fact, to prove again that the required conditions are fulfilled. (1) Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) na podlagi javnega poziva pripravita seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj, pri čemer morata upoštevati določila tega zakona o izpolnjevanju pogojev, določenih v 1., 2., 3. in 5. točki drugega odstavka 41. člena tega zakona in določila predpisov, ki veljajo za graditev objektov v Republiki Sloveniji. Na seznam se lahko vpišejo, ob izpolnjevanju enakih pogojev, tudi izvajalci iz drugih držav, če ima o tem Republika Slovenija sklenjen poseben sporazum. Če zbornica na kakršen koli način ugotovi, da na seznam vpisani izvajalec ne izpolnjuje več zahtevanih pogojev, ga mora najkasneje v osmih dneh od te ugotovitve pisno pozvati, da ponovno dokaže izpolnjevanje pogojev.

  90. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
  (2) The National Review Commission shall, in cooperation with the ministry in charge of finance and the Chamber of Economy of Slovenia, prepare within one year from the coming into force of the present Act, a list of review experts. (2) Državna revizijska komisija v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za finance, in Gospodarsko zbornico Slovenije pripravi v enem letu od uveljavitve tega zakona seznam revizijskih izvedencev.

  91. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
  (2) The National Review Commission shall, not later than three months following the coming into effect of the present Act, and following consultation of the ministry responsible for finance and the Chamber of Economy of Slovenia, draw up a list of independent persons accredited for leading the conciliation procedure. (2) Državna revizijska komisija mora najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona sestaviti v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za finance in Gospodarsko zbornico Slovenije seznam pooblaščenih neodvisnih oseb za vodenje pomirjevalnega postopka.

  92. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
  (3) Based on Article 92 of this Act, the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia and the Chamber of Small Business of Slovenia shall draw up a list of interested suppliers of the construction works not later than one year after the enforcement of this Act. (3) Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije pripravita seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj na podlagi 92. člena tega zakona najkasneje v enem letu od uveljavitve tega zakona.

  93. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
  (4) In the Republic of Slovenia, certificates under paragraph (2), points 1. and 3. above, shall be issued by regular courts, Tax Administration or Chamber, while certificates under paragraph (2), point 2 shall be issued by the Tax Administration of the region where tenderers are based. (4) V Republiki Sloveniji izdajajo potrdila iz 1. in 3. točke drugega odstavka tega člena redna sodišča, davčna uprava ali zbornica, potrdila iz 2. točke drugega odstavka tega člena pa davčna uprava območja, na katerem ima ponudnik svoj sedež.

  94. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
  (4) The members - three representatives of the interested public shall be appointed by the minister competent for finance, two of them on proposal of the Economic Chamber of Slovenia. (4) Člane - tri predstavnike zainteresiranih javnosti imenuje minister, pristojen za finance, od tega dva na predlog Gospodarske zbornice Slovenije.

  95. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
  2. if, in the Republic of Slovenia or in another Community Member State, they underwrite policies covering risks in the Republic of Slovenia (hereinafter: direct business in insurance). 2. če v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropskih skupnosti sklepajo zavarovanja, ki krijejo nevarnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: neposredno opravljanje zavarovalnih poslov).

  96. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
  Performance of insurance business outside the territory of the Republic of Slovenia OPRAVLJANJE ZAVAROVALNIH POSLOV IZVEN OBMOČJA REPUBLIKE SLOVENIJE

  97. Drugo Pravna redakcija ID:
  Council Directive 72/211/EEC of 30 May 1972 concerning coordinated statistics on the business cycle in industry and small craft industries (OJ No L 128, 3.6.1972, p. 28), as amended by: Direktiva Sveta 72/211/EGS z dne 30. maja 1972 o usklajeni statistiki o gospodarskem ciklusu v industriji in obrtnih industrijah (UL št. L 128, 3. 6. 1972, str. 28), spremenjeno z.

  98. Drugo Pravna redakcija ID:
  Whereas Council Directive 72/21 I/EEC of 30 May 1972 concerning coordinated statistics on the business cycle in industry and small craft industries (5) and Council Directive 78/166/EEC of 13 February 1978 concerning coordinated statistics on the business cycle in building and civil engineering (6) which aimed to provide a body of coherent statistics, have not been able to take account of economic and technical changes; ker Direktiva Sveta (EGS) 72/211 z dne 30. maja 1972 v zvezi z usklajenimi statističnimi podatki o poslovnem ciklu v industriji in malem gospodarstvu fn, in Direktiva Sveta (EGS) 78/166 z dne 13. februarja 1978 v zvezi z usklajenimi statističnimi podatki o poslovnem ciklu pri gradbeništvu in nizkih gradnjah fn, katerih cilj je bil zagotoviti zbirko povezljivih statističnih podatkov, nista mogli upoštevati gospodarskih in tehničnih sprememb;

  99. Gospodarstvo Pravna redakcija ID: 025-13-213-2008-1
  The objective of the project is to use cooperation with existing business clubs in support of Slovenian companies, especially small and medium-sized enterprises, through information and experience exchange; organised business meetings in cooperation with Slovenia's embassies and consulates, as well as its PAEFI business missions, or other institutions; participation in business delegations and promotional activities; and by assisting in the identification of business partners. Cilj programa je v sodelovanju z obstoječimi poslovnimi klubi pomagati slovenskim podjetjem, predvsem malim in srednje velikim, z izmenjavo informacij in izkušenj, organiziranjem poslovnih srečanj v sodelovanju z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi Republike Slovenije v tujini, predstavništev slovenskega gospodarstva JAPTI ali drugimi institucijami, sodelovanjem v poslovnih delegacijah in promocijskih nastopih ter nudenjem pomoči pri identifikaciji poslovnih partnerjev.

  100. Ureditev EU Prevajalska redakcija ID: 31998R1165
  Whereas Council Directive 72/211/EEC of 30 May 1972 concerning coordinated statistics on the business cycle in industry and small craft industries (5) and Council Directive 78/166/EEC of 13 February 1978 concerning coordinated statistics on the business cycle in building and civil engineering (6) which aimed to provide a body of coherent statistics, have not been able to take account of economic and technical changes; ker Direktiva Sveta (EGS) 72/211 z dne 30. maja 1972 v zvezi z usklajenimi statističnimi podatki o poslovnem ciklu v industriji in malem gospodarstvu 5, in Direktiva Sveta (EGS) 78/166 z dne 13. februarja 1978 v zvezi z usklajenimi statističnimi podatki o poslovnem ciklu pri gradbeništvu in nizkih gradnjah 6, katerih cilj je bil zagotoviti zbirko povezljivih statističnih podatkov, nista mogli upoštevati gospodarskih in tehničnih sprememb;


  Čas iskanja: 2.7 sekund