Iskani izraz: Zakon o pravdnem postopku

Glejte tudi:   Linguee        
Glosbe        
My Memory        
EUR+Lex        
2lingual        

Število zadetkov: 14

1. Drugo Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 110/2002
Construction Act (Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)) ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1)

2. Drugo Objava ID: Ur. l. RS, št. MP 110/2002
In addition to the elements prescribed for written rulings by the General Administrative Procedure Act (Zakon o splošnem upravnem postopku; Ur. l. RS, Nos. 80/99, 70/2000 and 52/2002; hereinafter: (3) Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra mora poleg sestavin, ki so z zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/2000 in 52/2002, v nadaljnjem besedilu:

3. Drugo Finalizirano ID:
Substances and preparations classified as dangerous chemicals under the Chemicals Act (Zakon o kemikalijah, Uradni list RS, št. 36/1999, str. 4165). Snovi in pripravki razvrščeni v skupino nevarnih kemikalij v skladu z Zakonom o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/1999, str. 4165).

4. Drugo Finalizirano ID:
Substances and preparations covered by "Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji" (Uradni list RS, št. 31/01, str. 3393, št. 70/01, str. 7317 in št. 94/01, str. 9193) issued periodically by the Minister for Agriculture, Forestry and Food pursuant to Article 28 of the Plant protection products Act (Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih, Uradni list št. 11/01, str. 1163). Snovi in pripravki našteti v 'Seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji' (Uradni list RS, št. 31/01, str. 3393, št. 70/01, str. 7317 in št. 94/01, str. 9193), ki ga periodično izdaja Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi 28. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list št. 11/01, str 1163).

5. Pravosodje Finalizirano ID: Trans
13 Dr Andrej Berden wrote about this 20 years ago ('Pravica do popravka, javnega odgovora in sporočila javnosti'/'The Right of Correction, Public Reply and Notice to the Public', Pravnik, 1-3/77) and again last year ('Svoboda izražanja in zaščita posameznikov pred njeno zlorabo'/'Freedom of Expression and Protection of Individuals Against its Abuse', Pravna praksa, 15). The supplement of this issue included interesting articles by Simona Zatler ('Javna glasila: pravica do odgovora in popravka/'Mass Media: Right of Reply and Correction'') and Tone Frantar ('Zakon o javnih glasilih: sodna praksa Vrhovnega sodišča RS'/'Public Media Act: Judicial Practice of the Supreme Court of RS'). 12 Dr. Andrej Berden je o tem pisal pred 20 leti ('Pravica do popravka, javnega odgovora in sporočila javnosti', Pravnik, št. 1-3/77) in lani ('Svoboda izražanja in zaščita posameznikov pred njeno zlorabo' v 15. številki Pravne prakse, kjer sta bila hkrati (v prilogi) objavljena prav tako zanimiva prispevka Simone Zatler 'Javna glasila: pravica do odgovora in popravka' in Toneta Frantarja 'Zakon o javnih glasilih: sodna praksa Vrhovnega sodišča RS'.

6. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
(1) As of the effective date of this Act, the following provisions shall cease to have effect: 1. Article 257, Article 258, (6) 3, Article 580, (5) and Article 583 of ZGD, 2. Article 69a (2).of the Tax Administration Act (Zakon o davčni sluzbi, Ur.l RS, nos. 18/96, 36/96, 87/97, 48/98 and 26/99). (1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 1. 257. člen, šesta alinea tretjega odstavka 258. člena, peti odstavek 580. člena in 583. člen ZGD, 2. drugi odstavek 69.a člena zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 48/98 in 26/99).

7. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
(1) In the event that an appeal does not include the facts from paragraph 4 of the previous Article or if it is not accompanied by documents from paragraph 4 of the previous Article, the appeal shall not be governed by the provisions of the Incomplete Petitions Act (Zakon o nepopolnih vlogah), but shall be considered by the court of registration on the basis of facts and the accompanying documents. (1) Če ugovor ne obsega navedb iz četrtega odstavka prejšnjega člena oziroma če mu niso priložene listine iz četrtega odstavka prejšnjega člena, se ne uporabljajo določbe zakona o nepopolnih vlogah, temveč registrsko sodišče o ugovoru odloči na podlagi navedb in listin, ki so ugovoru priložene.

8. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
(3) Employees whose employment has been terminated in pursuance of the preceding paragraph shall have the same rights as the employees whose employment has been terminated due to the commencement of bankruptcy proceedings, including the rights under the Guarantee Fund of the Republic of Slovenia Act (Zakon o jamstvenem skladu Republike Slovenije, Ur.l RS, No 25/97 and 10/98). (3) Delavci, ki jim preneha delovno razmerje po prejšnjem odstavku, imajo enake pravice kot delavci, ki jim preneha delovno razmerje zaradi začetka stečajnega postopka, vključno s pravicami po zakonu o jamstvenem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97 in 10/98).

9. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
2. a company shall be a company pursuant to the Companies Act (Zakon o gospodarskih druzbah, Ur.l. No 30/93, 39/94, 82/94, 20/98, 84/98 in 6/99 - hereinafter ZGD). 2. gospodarska družba je gospodarska družba po zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30(93, 39/94, 82/94, 20/98, 84/98 in 6/99 v nadaljnjem besedilu: ZGD),

10. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
5. an institute shall be an institute pursuant to the Institutes Act (Zakon o zavodih, Ur. l. RS, No 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96). 5. zavod je zavod po zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96),

11. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
6. a cooperative shall be a cooperative pursuant to the Cooperatives Act (Zakon o zadrugah, Ur.l. RS, No 13/92, 7/93, 13/93, 22/94, 35/96). 6. zadruga je zadruga po zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92, 7/93, 13/93, 22/94, 35/96),

12. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
8. a cause of bankruptcy shall be a financial state of a debtor which causes the institution of bankruptcy proceedings in respect of this debtor by virtue of the Forced Settlement, Bankruptcy and Liquidation Act (Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, Ur.l. RS, No 67/93 and 39/97 - hereinafter ZPPSL). 8. stečajni razlog je finančno stanje dolžnika, ki je razlog za začetek stečajnega postopka nad tem dolžnikom po zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93 in 39/97 +ALY- v nadaljnjem besedilu: ZPPSL),

13. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
A company shall conduct its business in accordance with the provisions of this Act and the principles of financial operations issued by the Slovenian Institute of Auditors which was founded by virtue of the Auditing Act (Zakon o revidiranju, Ur.l. RS, No 32/93 and 65/93). Podjetje mora poslovati v skladu z določbami tega zakona in poslovnofinančnimi načeli, ki jih izdaja Slovenski inštitut za revizijo, ustanovljen na podlagi Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93).

14. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
The decision-making process concerning the cancellation from the court register of companies pursuant to this Act shall be subject to the provisions of the Court Register Act (Zakon o sodnem registru, Ur.l RS, No 13/94 - hereinafter ZSR), unless otherwise determined by this Act. Za postopek odločanja o izbrisu iz sodnega registra po tem zakonu se uporabljajo določbe zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94 +ALY- v nadaljnjem besedilu: ZSR), če ni v tem zakonu drugače določeno.


Čas iskanja: 0.1 sekund